INTAS - systemy obserwacji Ziemi do oceny stanu torfowisk północnej Eurazji

INTAS - ESA Thematic Call on Earth Science and Environment 2006
6 Framework ProgrammeTeledetekcyjne metody środowiskowej oceny torfowisk i powiązanych ekosystemów Eurazji w aspekcie zmian klimatycznych

Polska jest członkiem INTAS-u (International Association for the promotion of cooperation with scientists from the New Independent States of the former Soviet Union) od 18 sierpnia 2002r.

Celem projektu było opracowanie i przetestowanie metod obserwacji Ziemi (EO) w celu oceny stanu torfowisk i powiązanych z nimi ekosystemów północnej Eurazji, w kontekście zmian klimatycznych, obejmujących zarówno aspekty redukcyjne jak i dostosowawcze. W celu uzupełnienia braków w istniejących zbiorach danych dotyczących rozległości i różnorodności torfowisk na terenie Eurazji, przetestowane zostały możliwości wykorzystania danych satelitarnych MODIS dla mapowania dużych obszarów torfowiskowych w strefie północnej i umiarkowanej. Zostały stworzone mapy torfowisk i powiązanych z nimi ekosystemów o rozdzielczości 250-m. Do kalibracji i walidacji metod i wyników prac zostały użyte dane terenowe.

Działalność człowieka zagraża torfowiskom i UNFCCC uznała, że eksploatacja torfu jest jednym z najpoważniejszych czynników zaburzających ekosystemy i prowadzących do zmian klimatycznych. Ponieważ torfowiska odgrywają znaczącą rolę w produkcji gazów cieplarnianych, prace zostały skoncentrowane na rozwijaniu metod szacowania przestrzennych i czasowych zmian ich strumieni, poprzez łączenie danych satelitarnych z danymi z pomiarów terenowych.

Zmiany klimatyczne wpływają na zmianę struktury i składu biomasy a, co za tym idzie powodują zmiany siedliskowe zwierząt. Jeden z pod-projektów dotyczył modelowania wilgotności gleby i siedlisk wodnych w celu lepszego zrozumienia wpływu mikro-siedliska na liczebność i rozmieszczenie płazów i gadów na terenach torfowiskowych.

Partnerzy projetku: 

  • Instytut Geodezji i Kartografii - IGiK (prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska)
  • International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation - ITC (prof. Andrew Skidmore)
  • Federal Centre of Geoecological Systems - FCGS (dr Tatiana Minaeva)
  • Space Research Institute - IKI (dr Sergey Bartalev)
  • Institute of Forest Science - IFS (dr Andrey Sirin)