Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Grant EEA PL0073 (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm EOG) Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER);

Koordynator: prof. Anna Grzybek (IBMER)
Kierownik z IGiK: prof. dr hab. K. Dąbrowska-Zielińska; współpraca: dr Zbigniew Bochenek
Czas trwania: 2007 - 2010

Celem projektu jest zbadanie możliwości upraw roślin szybkorosnących do wykorzystania energetycznego w różnych rejonach kraju. Nowatorską metodą jest monitorowanie roślin energetycznych metodami teledetekcyjnymi.

Techniki teledetekcyjne znajdą zastosowanie w takich dziedzinach projektu jak:
- Badanie dynamiki wzrostu roślin oraz potencjalnej produktywności biomasy z jednostki powierzchni, przeprowadzone na podstawie:

  • Wskaźnika powierzchni liściowej (LAI – Leaf Area Index),
  • Stosunku powierzchni blaszek liściowych do pozostałej biomasy (LAR),
  • Stosunku wagowego blaszek liściowych do pozostałej biomasy (LWR).
  • Wyznaczenie obszarów przydatnych do uprawy roślin energetycznych na podstawie obrazów satelitarnych o zróżnicowanej rozdzielczości czasowej i przestrzennej, takich jak: Landsat ETM, SPOT HRV, IRS, TERRA/ASTER.

- Porównanie zdjęć z różnych okresów czasowych pozwoli na przeprowadzenie analizy zmienności warunków glebowo-wodnych poszczególnych obszarów.

IGiK wykonuje analizę stanu upraw roślin energetycznych tj. zmienność uwilgotnienia i ewapotranspiracji oraz przyrostu biomasy na podstawie zdjęć satelitarnych ogólnie dostępnych takich jak Landsat, NOAA. Szczegółowa analiza odbicia spektralnego zarejestrowana w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego i w różnych okresach czasowych w połączeniu z cechami terenu pozwoli na wyznaczenie obszarów przydatnych do uprawy roślin energetycznych ze względu na wymagania wodne.