Ocena zagrożenia pożarowego lasu

Thumbnail imageW latach 90-tych, Zakład Teledetekcji - IGiK w kooperacji z Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL) w Sękocinie prowadził badania nad wykorzystaniem zdjęć wykonanych przez satelity NOAA.AVHRR do oceny zagrożenia pożarowego lasu na terenie Polski.

W ramach realizacji tematu została przeprowadzona analiza możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych NOAA.AVHRR do szacowania zagrożenia pożarowego obszarów leśnych. Założeniem pracy było udowodnienie stwierdzenia, że wskaźniki wyprowadzane na podstawie obrazów satelitarnych NOAA charakteryzują parametry określające podatność drzewostanów na działanie ognia, a zatem mogą być stosowane do wspomagania oceny zagrożenia pożarowego lasu. Obrazy satelitarne NOAA zostały wykorzystane do obliczenia temperatury radiacyjnej i ewapotranspiracji, jak również do wyznaczenia wskaźników roślinności opisujących zmiany charakterystyk spektralnych drzewostanów. Istotą prac badawczych było określenie związków pomiędzy parametrami pochodzącymi z teledetekcji a danymi meteorologicznymi i naziemnymi charakteryzującymi palność obszarów leśnych. Wyniki prac wykazały w szczególności istotne zależności pomiędzy temperaturą radiacyjną i ewapotranspiracją drzewostanów a wilgotnością ścioły leśnej.

Wyniki prac badawczych zostały opublikowane w:

Karlikowski T., Dąbrowska-Zielińska K., Zawiła-Niedźwiecki T., Gruszczyńska (Budzyńska) M., Santorski Z., Sakowska H., Janowska M., 1997, Wykorzystanie zdjęć satelitarnych NOAA-AVHRR do wspomagania oceny zagrożenia pożarowego lasu, Prace IBL, seria A, Nr 829.