Rozpoznawanie upraw na podstawie danych satelitarnych


Temat GUS: Detekcja upraw na podstawie satelitarnych danych SAR – ocena możliwości zastosowania europejskich zdjęć Sentinel-1 na podstawie historycznych zdjęć ENVISAT o podwójnej polaryzacji HH i VV


W ramach tematu realizowanego na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego opracowano metodykę klasyfikacji głównych typów upraw rolniczych na podstawie obrazów radarowych ENVISAT ASAR. Metodyka ta będzie miała zastosowanie do detekcji upraw z wykorzystaniem współczesnych danych radarowych pozyskiwanych od jesieni 2014 r przez satelitę ESA Sentinel-1. Prace badawcze były prowadzone z wykorzystaniem obrazów radarowych o różnych polaryzacjach (pionowej i poziomej), zarejestrowanych w kilku terminach okresu wegetacji. Celem pracy było opracowanie metody klasyfikacji głównych typów upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy, rzepaku i buraków z wykorzystaniem półautomatycznych metod analizy obrazu.

W wyniku realizacji badań opracowano dwie metody klasyfikacji, umożliwiające wyznaczenie głównych typów upraw ze średnią dokładnością 80 %. Są to: metoda klasyfikacji obiektowej bazująca na algorytmie drzewa decyzyjnego oraz metoda sztucznych sieci neuronowych (sieć Kohonena). Porównanie powierzchni wyznaczonych klas pokrycia terenu z danymi statystycznymi dla obszaru wybranego regionu wykazuje dużą zgodność obu typów danych., potwierdzając jakość metody teledetekcyjnej.

 


W ostatnich latach nastąpiło przyspieszenie badań nad teledetekcyjnymi metodami rozpoznawania upraw w związku z rozwojem funkcjonującego w Europie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (Integrated Administration and Control System) - IACS.

W Centrum Teledetekcji prace dotyczące rozróżnialności upraw prowadzone były w ramach projektów badawczych:

Klasyfikacja upraw prowadzona jest na podstawie zdjęć optycznych wysokorozdzielczych i zdjęć radarowych:
TerraSAR-X, ALOS PALSAR, Envisat ASAR.