Aerial Photogrammetry

Tematyka fotogrametrii lotniczej była realizaowana w Zakładzie Fotogrametrii od początku jego istnienia. Badania prowadzone w Zakładzie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku  wspomagały zadania o charakterze technologicznym na bazie których powstawały wytyczne techniczne dla instrukcji wydawanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Tematyka badawcza obejmowała wówczas zagadnienia związane z technologią sporządzania numerycznych map sytuacyjno-wysokościowych w skalach średnich i dużych oraz map inżynieryjno-gospodarczych, w tym map obiektów przemysłowych, tras kolejowych, tras rzecznych, tras ulic, itp., z wykorzystaniem autografu analogowego, zaś w późniejszym czasie  autografu analitycznego oraz diapozytywów zdjęć lotniczych. Obecność w Zakładzie nowoczesnego na ówczesne czasy narzędzia pomiarowego, jakim był autograf analityczny, spowodowała, iż badania naukowe zostały ukierunkowane na potrzeby opracowania i wdrożenia technologii aerotriangulacji analitycznej oraz technologii pomiaru i prezentacji graficznej numerycznego modelu terenu. W tym czasie przeprowadzono także szereg projektów związanych z badaniem dokładności instrumentów fotogrametrycznych oraz metodami ich rektyfikacji. Od 1994 roku główną tematyką badań w Zakładzie Fotogrametrii stała się fotogrametria cyfrowa. Realizując szereg projektów naukowych z zakresu technologii opracowania cyfrowej  ortofotomapy, a w szczególności technologii skanowania zdjęć lotniczych, aerotriangulacji cyfrowej oraz pomiaru korelacyjnego zbioru punktów numerycznego modelu terenu Zakład otworzył nowy rozdział polskiej fotogrametrii. Duży udział w tym sukcesie naukowym miała technika wideo, której badania w odniesieniu do zastosowań fotogrametrycznych stały się podstawą dla późniejszych opracowań skanowanych zdjęć lotniczych. Dalszy rozwój cyfrowych technik pomiarowych, związany z pojawieniem się na rynku fotogrametrycznym kamer cyfrowych oraz technologii lotniczego skaningu laserowego, spowodował, iż obecnie główną tematyką badań w Zakładzie Fotogrametrii jest technologia wirtualnej mapy przestrzennej (3D) obejmującej obiekty przestrzenne, a w tym budynki i ich wnętrza, która w niedalekiej przyszłości zastąpi tradycyjną mapę obrazową (ortofotomapę).

Opracowanie metodyki minimalizacji błędów przypadkowych i systematycznych na etapie sporządzania ortofotomapy

 
Projekt badawczy własny (N526 196738)
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w latach 2010-2012
Kierownik projektu: mgr inż. Artur Karol Karwel
Read more >

Badanie warunków stosowania pomiaru kątów orientacji w aerotriangulacji

 
Projekt badawczy własny (N N526 196038)
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w latach 2010-2011
Kierownik projektu: dr inż. Jan Ziobro
Read more >

Metodyka opracowania modelu 3D miasta cyfrowymi metodami fotogrametrii lotniczej i satelitarnej

 
Projekt badawczy własny (N526 008 32/1081)
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w latach 2007-2009
Pełniący obowiązki kierownika projektu: dr inż. Ireneusz Ewiak
Read more >

Metodyka opracowania produktów fotogrametrycznych z trzylinijkowej lotniczej kamery cyfrowej

 
Projekt badawczy rozwojowy (R 09 015 02)
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w latach 2007-2009
Pełniący obowiązki kierownika projektu: dr inż. Ireneusz Ewiak
Read more >

Opracowanie metody modelowania przestrzeni 3D z wykorzystaniem współczesnych technologii lotniczych i naziemnych kamer cyfrowych

 
Projekt badawczy statutowy
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w roku 2009
Kierownik projektu: dr inż. Ireneusz Ewiak
Read more >

Badanie niezawodności aerotriangulacji

 
Projekt badawczy własny (N526 009 32/1082)
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w latach 2007-2008
Kierownik projektu: dr inż. Jan Ziobro
Read more >

Przedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych w pomiarze środków rzutów

 
Projekt badawczy statutowy
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w roku 2006
Kierownik projektu: dr inż. Jan Ziobro
Read more >