Dr inż. Ewa Panek-Chwastyk

Dr inż. Ewa Agnieszka Panek-Chwastyk – adiunkt w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w grudniu 2021 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Porównanie przydatności spektralnych wskaźników wegetacyjnych w ocenie stanu łanu oraz powiazań z plonem roślin zbożowych na podstawie różnych danych satelitarnych. W latach 2012-2016 odbyła studia inżynierskie oraz magisterskie na kierunku inżynieria ekologiczna na Wydziale Rolnictwa i Biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wielokrotna laureatka stypendium projakościowego JM Rektora dla najlepszych studentów oraz doktorantów.

Dr inż. Ewa Panek-Chwastyk była stypendystką dwóch grantów prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego realizowanych w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki: grantu obliczeniowego p.t.: Porównanie wskaźników wegetacji w ocenie kondycji wybranych roślin uprawnych na podstawie danych satelitarnych z różnych platform oraz grantu europejskiego FERTISAT — Satellite-based Service for Variable Rate Nitrogen Application in Cereal Production.

W Centrum Teledetekcji pełni funkcję kierownika finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) projektów: GAUSS – Generowanie zaawansowanego wykorzystania obserwacji Ziemi do inteligentnych statystyk oraz EOStat Ukraine dla wsparcia Urzędu Statystycznego Ukrainy (SSSU) w predykcji plonów głównych upraw.

W swojej pracy naukowej zajmuje się implementacją sztucznej inteligencji (AI) w rolnictwie, opracowywaniem algorytmów do automatyzacji przetwarzania danych satelitarnych w celu oceny kondycji roślinności na terenie Europy oraz generowaniem nowych modeli matematycznych opisujących warunki agrometeorologiczne wzrostu roślin uprawnych.

E-mail: ewa.panek-chwastyk@igik.edu.pl


Najnowsze projekty:

GAUSS (2021-2023) Generating Advanced Usage of Earth Observation for Smart Statistics

ESA EOStat – Agriculture Poland (2022-2023) Support of Ukraine in collection of agricultural statistics using tools developed within EOStat project according to the State Statistics Service of Ukraine (SSSU) needs


Publikacje:

E. Panek, D. Gozdowski, 2021, Relationship between MODIS Derived NDVI and Yield of Cereals for Selected European Countries Agronomy 11.2, 340 (2021)

E. Panek, D. Gozdowski, 2020, Analysis of relationship between cereal yield and NDVI for selected regions of Central Europe based on MODIS satellite data, Remote Sensing Applications: Society and Environment 17, 100286 (2020)

E. Panek, D. Gozdowski, M. Stępień, S. Samborski, D. Ruciński, B. Buszke, 2020, Within-Field Relationships between Satellite-Derived Vegetation Indices, Grain Yield and Spike Number of Winter Wheat and Triticale, Agronomy 10.11, 1842 (2020)

D. Gozdowski, M. Stępień, E. Panek, J. Varghese, E. Bodecka, J. Rozbicki, S. Samborski Comparison of winter wheat NDVI data derived from Landsat 8 and active optical sensor at field scale, 2020, Remote Sensing Applications: Society and Environment, 100409 (2020)

M. Chwastyk, E. A. Panek, J. Malinowski, M. Jaskólski, M. Cieplak, Properties of cavities in biological structures — a survey of the Protein Data Bank, Frontiers in Molecular Biosciences–Structural Biology, 7 (2020)

Z. Wyżewski, E. A. Panek, Filozoficzne i medyczne aspekty hipnozy, Nauka wobec wyzwań współczesności, 9–15 (2020)

Z. Wyżewski, E. A. Panek, Molekularne „przyzwoitki” — czy zawsze zachowują się przyzwoicie?, Nauka wobec wyzwań współczesności 17–23 (2020)

Z. Wyżewski, E. A. Panek, W. Świtlik, Rodzina receptorów Toll-podobnych i proapoptotyczne właściwości jej przedstawiciela, TLR3, w kontekście problemu chorób nowotworowych, Nauka wobec wyzwań współczesności 33–40 (2020)

E. B. Górska, I. Olejniczak, D. Gozdowski, E. Panek, M. Kondras, L. Oktaba, A. Prędecka, S. Biedugnis, P. Boniecki, Ł. Tyburski, I. Oktaba, M. Skawińska, J. Dobrzyński, U. Jankiewicz, E. Hewelke, A. Kaliszkiewicz, Długoterminowa reakcja mikroorganizmów i mezofauny na pożary pochodzenia antropogenicznego, Rocznik Ochrona Środowiska, 20, 1776–1792 (2020)

Z. Wyżewski, A. D. Goryluk–Salmonowicz, K. P. Gregorczyk–Zboroch, A. Marszalik, B. Deszcz, E. A. Panek, P. Sztandarski, Problemy i postępy nauk biologicznych, weterynaryjnych i medycznych, Hominis mens discendo alitur et cogitando (2019)

I. Olejniczak, E. B. Górska, A. Prędecka, E. Hewelke, D. Gozdowski, M. Korc, E. Panek, Ł. Tyburski, M. Skawińska, I. Oktaba, P. Boniecki, M. Kondras, L. Oktaba, Selected Biological Properties of the Soil in a Burnt-Out Area under Old Pine Trees Three Years after a Fire, Annual Set of the Environment protection, 21, 1279-1293 (2019)

Z. Wyżewski, E. A. Panek, Wybrane patogeny wirusowe i bakteryjne w konfrontacji z ludzkim układem odpornościowym, Młodzi myśliciele wobec nauki i kultury (2019)

Z. Wyżewski, E. A. Panek, Mikrobiologia w archeologii i ochronie zabytków na przykładzie badań naukowych towarzyszących konserwacji drewna ze stanowiska archeologicznego w Biskupinie, Młodzi myśliciele wobec nauki i kultury (2019)

Z. Wyżewski, G. Podedworny, E. A. Panek, Relacje symbiozy w przyrodzie, Młodzi myśliciele wobec nauki i kultury (2019)

Z. Wyżewski, E. A. Panek, W. Świtlik, Zdolność naturalnej kategoryzacji percepcyjnej i jej występowanie w okresie wczesnodziecięcym, Młodzi myśliciele wobec nauki i kultury (2019)

Z. Wyżewski, E. A. Panek, W. Świtlik, Białko PARP-1 i zjawisko partanatos w patogenezie choroby Parkinsona, Młodzi myśliciele wobec nauki i kultury (2019)

Z. Wyżewski, E. A. Panek, Wpływ PARP-1 na NF-KB-zależną transkrypcję genów komórkowych w patogenezie chorób układu nerwowego, Młodzi myśliciele wobec nauki i kultury (2019)

Z. Wyżewski, R. Komisarz, E. A. Panek, ADP-rybozylotransferazy i ich rola w zakażeniach bakteryjnych, Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW (2018)