Modelowanie bilansu węgla na obszarach bagiennych

Jednym z głównych tematów badawczych realizowanych przez Zakład Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii jest badanie gęstości strumienia CO2 w ciągu dnia oraz nocy i na tej podstawie obliczanie bilansu węgla. Dane z satelitów są stosowane do budowy modelu szacowania bilansu węgla dla obszarów bagiennych. Badania te prowadzone są przede wszystkim na podmokłych obszarach Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W latach 2011-2013 Zakład Teledetekcji realizował projekt ESA PECS CARBON

Od 2011 roku jest realizowany grant naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN): „Zastosowanie danych satelitarnych nowej generacji do szacowania wpływu wilgotności gleby i roślinności na bilans węgla.”

Model szacowania bilansu węgla został opracowany na podstawie danych zebranych podczas kampanii terenowych oraz danych satelitarnych. W pomiarach wykorzystywano dwie metody badawcze: analizę kowariancji wirów i turbulencji Eddy Covariance oraz metodę komór zamkniętych statycznych.

Pomiary strumienia węgla metodą komór zamkniętych.

Zdjęcie lewe przedstawia pomiar Net Ecosystem Exchange (NEE) – wymiana ekosystemu netto, natomiast zdjęcie prawe proces respiracji (RESP).

Pomiar strumienia węgla metodą kowariancji wirów - Eddy Covariance. (K. Klysik, K. Fortuniak, Uniwersytet Łódzki).

Pomiary Eddy Covariance odbywały się na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego w dniach: 4-11 maja; 21 – 28 czerwca oraz 28 sierpnia – 2 września 2010.

Dane satelitarne były wykorzystywane w modelu szacowania bilansu węgla. Wilgotność gleby zastosowana w tym modelu została wyznaczona na podstawie pomiaru satelity ENVISAT ASAR. Biomasa i wysokość roślin zostały wyznaczone z danych mikrofalowych ALOS PALSAR oraz z danych TerraSAR-X i danych optycznych zbieranych przez instrumenty VEGETATION, MERIS, AATSR zainstalowane na pokładach satelitów SPOT i ENVISAT. Wykorzystano również informacje o zawartości CO2 i CH4 w atmosferze otrzymywane z pomiarów satelity ENVISAT instrumentu SCIAMACHY.

Poniższe mapy przedstawiają wartości NEE uzyskane w wyniku modelowania z udziałem danych z sensora MODIS oraz danych radarowych z satelity TerraSAR-X.

Więcej informacji: ESA PECS CARBON