ESA EOStat Services for Earth Observation-based statistical information for agriculture

Agriculture Poland: Services for Earth Observation-based statistical information for agriculture

Okres realizacji projektu: 15.05.2018 – 14.05.2020
Akronim projektu: EOStat
Finansowanie: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)

Kierownik projektu:
Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Dr Jędrzej Bojanowski, e-mail: jedrzej.bojanowski@igik.edu.pl
Partnerzy w konsorcjum: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Główny Urząd Statystyczny (Steering Board)


Cel projektu:

Opracowanie metod wspomagania zbierania informacji statystycznej o produkcji rolnej w Polsce przy wykorzystaniu danych satelitarnych. Projekt realizowany jest przez konsorcjum: IGiK (wspomaganie monitorowania wzrostu roślin, prognozowania plonów, detekcji sytuacji kryzysowych, klasyfikacja upraw) oraz CBK PAN (klasyfikacja upraw).

Opis prac realizowanych w IGiK:

  • Analiza wymagań Głównego Urzędu Statystycznego (użytkownik końcowy) dotyczących funkcjonalności systemu wykorzystania danych satelitarnych do zbierania danych statystycznych o rolnictwie: strukturze upraw oraz plonowaniu,
  • Stworzenie bazy danych in-situ dotyczących rozpoznania upraw na podstawie danych GUS i ARiMR,
  • Zastosowanie systemu Sen2Agri do klasyfikacji upraw na podstawie danych Sentinel-2 i Landsat-8,
  • Wykorzystanie danych Sentinel-3 OLCI do monitorowania wzrostu roślin uprawnych.

Opis najważniejszych osiągnięć:

  • Utworzenie dedykowanego środowiska informatycznego, instalacja oraz konfiguracja oprogramowania Sen2Agri na maszynie wirtualnej (zapewnienie przenośności systemu),
  • Przygotowanie procedur do automatycznego klasyfikowania upraw i walidacji na podstawie danych Sentinel-2 i Landsat-8,
  • Wykonanie klasyfikacji upraw dla Warmińsko-Mazurskiego i Wielkopolskiego dla lat 2017-2018

Ryc.1. Macierz błędów wyników K-krotnej walidacji krzyżowej klasyfikacji upraw dla Warmińsko-Mazurskiego 2017 wykonanej na podstawie zobrazowań Sentinel-2 i Landsat 8. Liczby w macierzy przedstawiają liczbę poligonów testowych. Dokładność: 0.5 (0.96 dla zbóż razem), współczynnik kappa: 0.45 (0.76 dla zbóż razem). Źródło: IGiK

Wykorzystanie uzyskanych wyników:

Wyniki klasyfikacji upraw wykonane na podstawie danych Sentinel-2 zostaną porównane z wynikami osiągniętymi przez partnera projektu (CBK PAN) na podstawie analizy danych Sentinel-1. Następnie podjęte zostaną próby integracji obu metod: integracji wyników klasyfikacji oraz fuzji danych S1 i S2 do jednoczesnego wykorzystania w procesie klasyfikacyjnym.

Dyseminacja wyników:

Bojanowski J.S., Woźniak E., Aleksandrowicz S., Bochenek Z., Dąbrowska-Zielińska K., Gatkowska M., Lewiński S., Musiał J.P., Paradowski K., Rybicki M., Ziółkowski D., Mleczko M., Milewski T., Slesiński P., Łączyński A., EOStat – Agriculture Poland: Services for Earth Observation-based statistical information for agriculture, ESA Living Planet Symposium 13-17 maj 2019, Mediolan.