Lesistość rzeczywista kraju

Inwentaryzacja rzeczywistej lesistości kraju z wykorzystaniem istniejących danych fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz innych dostępnych danych przestrzennych

Kierownik projektu: dr hab. inż Agata Hościło
Czas trwania projektu: luty – sierpień 2015

Głównym celem projektu było opracowanie warstwy rzeczywistej lesistości kraju oraz lesistości według ustaleń Protokołu z Kioto z wykorzystaniem istniejących danych fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz innych dostępnych danych przestrzennych.

Warstwa rzeczywistej lesistości powstała w procesie integracji następujących źródłowych danych przestrzennych:

 • Leśna Mapa Numeryczna (LMN),
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10K),
 • Baza Danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)
  - Pola Zagospodarowania (PZ),
  - Plany Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
 • Warstwa wysokorozdzielcza dla lasów wygenerowana na podstawie zobrazowań satelitarnych
  Copernicus GIO Land - High Resolution Layer (HRL),
 • Bank Danych o Lasach (BDL).

W trakcie projektu wykonano również pilotaż z wykorzystaniem danych lidarowych z ISOK dla trzech powiatów: świdnickiego, wyszkowskiego i legionowskiego.

Projekt był realizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
Kontakt: agata.hoscilo@igik.edu.pl

Rycina 1. Wysokość roślinności [m] na podstawie chmury punktów lotniczego skaningu laserowego. Opracowanie: IGiK
Rycina 2. Mapa rzeczywistej lesistości kraju. Opracowanie: IGiK