MS.MONINA

Koordynator projektu: dr Zbigniew Bochenek

Wieloskalowe monitorowanie obszarów chronionych NATURA 2000 z wykorzystaniem metod teledetekcji (2010-2013)

Celem projektu MS.MONINA jest utworzenie serwisu monitorowania obszarów chronionych NATURA 2000 z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych na trzech poziomach szczegółowości: poziomie europejskim, krajowym oraz lokalnym.

W ramach projektu współdziała 17 jednostek, reprezentujących instytuty naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa oraz użytkowników. Projekt jest zorganizowany w formie 8 pakietów roboczych:

WP 1 – Zarządzanie projektem

WP 2 – Tworzenie sieci użytkowników i dostawców produktów teledetekcyjnych

WP 3 – Tworzenie serwisu na poziomie europejskim

WP 4 – Tworzenie serwisu na poziomie krajowym

WP 5 – Tworzenie serwisów na poziomie lokalnym

WP 6 – Utworzenie bazy metod i narzędzi służących monitorowaniu obszarów chronionych

WP 7 – Budowa przestrzennej infrastruktury danych

WP 8 – Upowszechnianie i wykorzystanie wyników prac

Instytut Geodezji i Kartografii był zaangażowany w trzech pakietach roboczych (WP 2, WP 5 i WP 6). W ramach dotychczasowych prac została utworzona baza danych o metodach i narzędziach dotychczas stosowanych przez poszczególnych członków konsorcjum do monitorowania obszarów chronionych (WP 6). Zebrano także informacje dotyczące potrzeb użytkowników (Biebrzański Park Narodowy) w zakresie wykorzystania produktów teledetekcyjnych (WP 2). W ramach pakietu WP 5 były prowadzone prace nad udoskonaleniem pół-automatycznych metod klasyfikacji obszarów bagiennych i opracowania efektywnych metod badania zmian środowiska. W wyniku realizacji prac utworzono metody  klasyfikacji typów pokrycia roślinnego na obszarach bagiennych, z wykorzystaniem wysokorozdzielczych obrazów optycznych (World View 2) oraz obrazów radarowych (Terra SAR-X), jak również monitorowania zmian w strukturze roślinności.

 

Fig. 1. Mapa obszarów bagiennych wykonana na podstawie analizy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych

 

Fig. 2. Mapa obszarów bagiennych wykonana na podstawie analizy obrazów radarowych