Zanieczyszczenie rolnicze wód na podstawie danych teledetekcyjnych

Projekt ESA PECS WATER

Koordynator projektu: dr inż. Zbigniew Bochenek
Numer projektu:  98098
Okres trwania projektu: 1.07.2011 – 30.06.2013

Tytuł projektu: Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do zarządzania zasobami wodnymi na obszarach transgranicznych

Celem projektu jest utworzenie metody wspomagającej system monitorowania jakości wód powierzchniowych i związanych z nimi ekosystemów, wykorzystującej m.in. dane pozyskiwane z satelitów teledetekcyjnych. Systemy jakości wód mają na celu dostarczanie informacji o ich zanieczyszczeniach, pochodzących m.in. ze zmieniających się warunków uprawy roślin i  zmian środowiska. Celem systemu zarządzania zasobami wodnymi jest oszacowanie wielkości wpływu działań rolniczych / środowiskowych na stan wód i wypracowanie wytycznych do programu zrównoważonego rozwoju, zgodnego z dyrektywą WFD (Water Framework Directive).

Metoda opracowywana w ramach projektu bazuje na wykorzystaniu modeli umożliwiających szacowanie wielkości zanieczyszczeń wód związkami azotu i fosforu. W pracach są wykorzystywane dwa modele: SWAT (Soil and Water Assessment Tool) oraz  MONERIS (Modelling Nutrient Emissions in River Systems).  Oba modele są zasilane licznymi warstwami tematycznymi, uwzględniającymi różne charakterystyki środowiska. Jedną z istotnych warstw tematycznych, pochodzącą z danych teledetekcyjnych, jest mapa pokrycia terenu /użytkowania ziemi, generowana na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć  satelitarnych (IRS LISS 4). Wynikiem modelowania są mapy ładunków zanieczyszczeń związkami azotu i fosforu oraz inne mapy informujące o stanie środowiska na wybranym obszarze zlewni.

Projekt stanowi wkład do realizacji Dyrektyw Komisji Europejskiej oraz zaleceń ONZ dotyczących gospodarki wodnej (Water Framework Directive - WFD,  Nitrates Directive - 91/676/EEC, UN/ECE Task Force on Water Quality Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers).