Zróżnicowane uwilgotnienie na terenie Bagien Biebrzańskich

Kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
Czas trwania: 01.11.1999 - 01.11.2002

Metoda wyznaczania obszarów o zróżnicowanym uwilgotnieniu na terenie Bagien Biebrzańskich na podstawie synergicznych informacji pozyskiwanych w widmie optycznym i mikrofalowym przez satelity teledetekcyjne

Bagna Biebrzańskie stanowią unikalny ekosystem związany z występowaniem na dużych obszarach mokradeł eutroficznych wśród których znaczną powierzchnię zajmują torfy niskie o uznanych walorach przyrodniczych. Stan zabagnienia siedlisk jest zróżnicowany wskutek postępują cej degradacji torfowisk. Degradacja torfowisk została wywołana zmianą stosunków wodnych wskutek wybudowania kanałów w środkowym Basenie Biebrzy. Silny drenaż tych kanałów wywołał brak zasilania obszarów bagiennych wodami rzecznymi. Na obszarach odwodnionych nastą piła silna sukcesja roślinności zaroślowej i leśnej. Łączna powierzchnia torfowisk w środkowym Basenie Biebrzy wynosi 43600 ha, z czego gleby torfowe stale lub okresowo zabagnione zajmują 25%, a gleby torfowo-murszowe zwią zane z odwodnionymi obszarami stanowią 75% tej powierzchni (Okruszko 1996).

Celem projektu badawczego jest opracowanie metody badania uwilgotnienia i ich zmian w czasie dla obszaru Basenu środkowego Biebrzy na podstawie informacji pozyskiwanych przez satelity pracują ce w widmie optycznym i mikrofalowym. Informacja ta zostanie wykorzystana do oceny przekształceń stosunków wilgotnościowych jakie wystą piły na badanym obszarze.
Badania przeprowadzono dla lat 1995 - 2002. Przeprowadzono klasyfikację zbiorowisk roślinnych na podstawie zdjęć satelitarnych wykonanych przez satelitę Landsat TM w 1995 i 2001 roku. Dla lat od 1995 do 2001 wykonano mapy rozkładu wilgotności gleb z uwzględnieniem szorstkości szaty roślinnej na podstawie mikrofalowych zdjęć z satelity ERS-2. Na podstawie danych uzyskanych z satelity meteorologicznego NOAA/AVHRR obliczono strumienie przepływu ciepła oraz wartości ewapotranspiracji dla tych samych okresów w latach 1995 - 2001 w celu obliczenia wskaźnika wilgotności, na podstawie którego zostaną wykonane mapy rozkładu i zmian wilgotności.

Wartości ewapotranspiracji zostaną porównane z pomiarami ewapotranspiracji uzyskanej metodą lizymetryczną oraz obliczonej ewapotranspiracji rzeczywistej na podstawie pomiarów meteorologicznych na stacji Biebrza. Do obliczeń aktualnych wskaźników roślinnych wykorzystują cych szeroki zakres widma widzialnego zostały wykorzystane dane z satelity SPOT-VEGETATION.