Pomiary fluorescencji chlorofilu w roślinności torfowisk Doliny Biebrzy

Naziemne pomiary fluorescencji chlorofilu wsparciem dla teledetekcyjnych badań stanu i kondycji torfowisk w dolinie Biebrzy

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA 5. Nr umowy: 2021/05/X/ST10/00850.

Kierownik projektu: dr Maciej Bartold
email: maciej.bartold@igik.edu.pl, tel. +48 22 3291970
Okres realizacji projektu: 2.12.2021 – 1.12.2022


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie serii pomiarów terenowych fluorescencji chlorofilu na obszarze torfowisk Doliny Biebrzy. Ponadto w ramach projektu zostanie przygotowana kompleksowa baza danych zawierająca uporządkowane i skatalogowane wyniki poszczególnych parametrów fluorescencji chlorofilu.

Opis prac:

W niniejszym pilotażu zaproponowano pomiary sygnału fluorescencji chlorofilu α dedykowanym tego typu badaniom specjalistycznym fluorymetrem OS5p+ marki Opti-Sciences Inc., będącym w zasobie aparatury pomiarowej w Instytucie Geodezji i Kartografii. Pomiary terenowe zostaną przeprowadzone metodą bezpośrednią, w wyniku której otrzymane zostaną wartości takich parametrów jak: F0 - fluorescencja początkowa; FM – maksymalne natężenie fluorescencji; TFM – czas osiągnięcia poziomu maksymalnej fluorescencji chlorofilu FM; FV = FM – FV -  fluorescencja zmienna; FV/FM – maksymalna fotochemiczna wydajność aparatu fotosyntetycznego.

Planowane jest przeprowadzenie na obszarze Doliny Biebrzy siedmiu kampanii terenowych w okresie marzec – wrzesień 2022 r. Dodatkowo w punktach pomiarowych zostaną przeprowadzone pomiary zawartości chlorofilu miernikiem FieldScout CM 1000, wilgotności podłoża sondą TRIME-PICO64, wskaźnika LAI urządzeniem LI-2200C Plant Canopy Analyzer. Baza danych terenowych fluorescencji chlorofilu zostanie ponadto udostępniona Europejskiej Agencji Kosmicznej na potrzeby programu SEN2FLEX (ang. The SENtinel-2 and FLuorescence EXperiment) do opracowania nowych algorytmów do wyznaczania fluorescencji chlorofilu z poziomu satelitów.


Publikacje:

Bartold M., Kluczek M., 2023, A Machine Learning Approach for Mapping Chlorophyll Fluorescence at Inland Wetlands, Remote Sensing 2023, Vol.15(9), 2392. doi:10.3390/rs15092392 ARTYKUŁ

Media:

Satelitarne badanie kondycji roślin. Jak to się robi?, Polskie Radio Czwórka, Stacja Nauka, 14.06.2023, ARTYKUŁ - AUDYCJA RADIOWA

Algorytm pomoże w satelitarnym monitorowaniu torfowisk, Nauka w Polsce, 15.05.2023. ARTYKUŁ