Susze


Do określenia suszy atmosferycznej i w jej wyniku suszy glebowej służą pomiary temperatury powietrza jak również pomiary opadów. Ze względu na złożoność przyczyn powstawania i skutków oddziaływania susz atmosferycznych i glebowych na produkcję roślinną, w literaturze podaje się różne kryteria susz w zależności od czynników atmosferycznych. Nie można jednak jednoznacznie określić ile dni bez opadów wywołuje zjawisko suszy. Dla określenia suszy atmosferycznej wpływającej na produkcję roślinną stosuje się tzw. współczynnik suchości uwzględniający opad i ewapotranspirację. Trudnością tej metody jest uzyskanie wartości ewapotranspiracji. Metody teledetekcyjne mogą dostarczyć informacji, które pozwolą na określenie niekorzystnych warunków wzrostu roślin wywołanych suszą poprzez przestrzenne określenie wartości ewapotranspiracji obliczonej m.in. jako funkcja temperatury radiacyjnej rejestrowanej przez satelitę NOAA.
   
W tworzonym systemie wykrywania susz, głównym źródłem informacji są dane teledetekcyjne, uzupełniane okresowo wynikami obserwacji meteorologicznych. Prowadzona jest analiza stanu roślin w ciągu całego okresu wegetacji, oraz ciągłe porównywanie aktualnego stanu roślin z sytuacją w minionych latach.

Przetwarzane informacje dla całego kraju pochodzą z danych z satelity NOAA/AVHRR odbieranych w IGiK, jak również z danych uzyskanych z NOAA/NESDIS z obliczonymi wskaźnikami TCI i VCI. Informacje te są również porównywane z danymi z IMGW oraz GUS.

Projekty badawcze dotyczące tego tematu to: