Teledetekcyjne pomiary fluorescencji chlorofilu w Dolinie Biebrzy

Teledetekcyjne pomiary fluorescencji chlorofilu roślinności torfowisk w Dolinie Biebrzy

Projekt finansowany w ramach Funduszu Badań Własnych w Instytucie Geodezji i Kartografii

Kierownik projektu: dr Maciej Bartold
email: maciej.bartold@igik.edu.pl, tel. +48 22 3291970
Okres realizacji projektu: 9.05.2023 – 31.12.2023


Cele projektu:

W niniejszym projekcie przyjęto następujące cele badań:

Opis prac:

Wyniki prac nad wyznaczaniem fluorescencji chlorofilu metodą uczenia maszynowego wykazały przydatność zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 rejestrowanych w 2022 roku (Bartold i Kluczek w Remote Sensing). W ramach projektu zostanie dopracowany algorytm do przetwarzania zobrazowań satelitarnych w chmurze obliczeniowej Google Earth Engine, polegający na tworzeniu miesięcznych mozaik wygenerowanych na podstawie bezchmurnych obrazów satelitarnych Sentinel-2 rejestrowanych w okresie maj-wrzesień 2023 roku, a następnie obliczeniu wskaźników roślinnych. Zostanie zaadaptowany nowy model predykcji czasowo-przestrzennej fluorescencji chlorofilu w oparciu o dane terenowe, rejestracje z automatycznych stacji pomiarowych AWS Campbell i sieci sond ISMN a także satelitarne indeksy roślinności. Finalnym produktem będzie stanowić zbiór map przedstawiających czasowo-przestrzenne zmiany rozkładu wartości fluorescencji chlorofilu charakteryzujące stan i rozwój fizjologiczny roślin oraz występowanie niesprzyjających warunków determinujących rozwój roślinności torfowisk.


Publikacje i konferencje naukowe:

Kluczek M., Bartold M., 2023, Chlorophyll Fluorescence Mapping in Inland Wetlands through Machine Learning Techniques, FLEX Fluorescence Workshop 2023, 19 - 21 September 2023, ESA-ESRIN, Frascati (Rome), Italy.

Media:

Satelitarne badanie kondycji roślin. Jak to się robi?, Polskie Radio Czwórka, Stacja Nauka, 14.06.2023, ARTYKUŁ - AUDYCJA RADIOWA

Algorytm pomoże w satelitarnym monitorowaniu torfowisk, Nauka w Polsce, 15.05.2023. ARTYKUŁ