Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko Starszego rzemieślnika w Obserwatorium Borowa Góra (Jadwisin k. Serocka)

Dodano: 04 lipca 2024

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko Starszego rzemieślnika w Obserwatorium Borowa Góra (Jadwisin k. Serocka):

Zakres obowiązków:

 • Konserwacja/utrzymanie porządku terenu Obserwatorium Borowa Góra (Jadwisin k.Serocka), obszar o powierzchni 3 ha, praca w godzinach 7:30-15:30,
 • Utrzymywanie porządku i czystości na całym terenie Obserwatorium przez okresowe koszenie i grabienie trawy, zgarnianie i usuwanie liści, przycinanie żywopłotów, porządkowanie ścieżek prowadzących do pawilonów itp. prace porządkowe
 • Wykonywanie prac ogrodniczych, podlewanie kwiatów i trawników,
 • Dbanie o stan techniczny instalacji, budynków i budowli na terenie Obserwatorium – we współpracy z Działem Techniczno-Organizacyjnym Instytutu,
 • Realizacja drobnych prac naprawczo-remontowych,
 • Pomoc w organizacji wizyt, szkoleń i spotkań integracyjnych pracowników Instytutu,
 • Bieżąca współpraca z pozostałymi jednostkami Instytutu w celu zapewnienia dostępności do Obserwatorium,
 • Przestrzeganie zasad BHP i ppoż. przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • Odpowiadanie za powierzone mienie Instytutu,
 • Wykonywanie innych poleceń kierownika Obserwatorium;,

Wymagania:

 • Co najmniej wykształcenie średnie,
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania prac gospodarczych i remontowych,
 • Mile widziane posiadanie uprawnień do prac na wysokościach oraz wykonywania prac elektrycznych;

Cechy osobowościowe:

 • sumienność,
 • komunikatywność,
 • brak nałogów,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie w wymiarze całego etatu),
 • miła i życzliwa atmosfera pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, dofinansowanie do wypoczynku);

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie dodatkowych uprawnień,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin składania ofert do dnia  12.07.2024 r.

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa Sekretariat IGiK (w godz. 7.30-15.30) lub na adres: igik@igik.edu.pl z dopiskiem Starszy rzemieślnik – Borowa Góra.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii, z siedzibą przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się:

listownie na ww. adres korespondencyjny,
pod nr tel.: +48 22 329 19 00,
za pośrednictwem adresu e-mail: igik@igik.edu.pl. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych, a także na podstawie wyrażonej na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 3 lat po zakończonym procesie rekrutacji.
Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji, w tym na inne stanowiska pracy.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Na zasadach określonych w RODO, kandydatom ubiegającym się o pracę przysługuje prawo do: 

dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska pracy. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.