Konkurs na stanowisko profesora Instytutu w Centrum Geomatyki Stosowanej

Dodano: 29 stycznia 2021

Konkurs na stanowisko profesora Instytutu w Centrum Geomatyki Stosowanej

Działając na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020, poz. 1383), Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko profesora Instytutu w Centrum Geomatyki Stosowanej Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi
  i środowisku.
 • Istotny dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
 • Doświadczenie w zdobywaniu środków na badania oraz w zarządzaniu i realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowym (nie mniej niż 3 lata).
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie zastosowania geomatyki w leśnictwie, badaniach zagrożeń środowiska oraz monitoringu pokrycia terenu i użytkowania ziemi.
 • Aktywność naukowa na arenie międzynarodowej.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz.1781).
 • Życiorys naukowy i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Wykaz publikacji.

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27,
02-679 Warszawa, sekretariat Instytutu.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 26 lutego 2021 r.

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@igik.edu.pl