Konkurs na stanowisko profesora Instytutu w Centrum Teledetekcji

Dodano: 29 stycznia 2021

Konkurs na stanowisko profesora Instytutu w Centrum Teledetekcji

Działając na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020, poz. 1383), Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko profesora Instytutu w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi
  i środowisku.
 • Udokumentowane wykształcenie w dyscyplinie geografia.
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie teledetekcji.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie współczesnej kartografii.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie metod tworzenia baz danych przestrzennych
  i czasoprzestrzennych oraz metod analiz przestrzennych i czasoprzestrzennych.
 • Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowym (nie mniej niż 5 lat).
 • Udokumentowane publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
 • Aktywność naukowa na arenie międzynarodowej.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach w międzynarodowych i krajowych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).
 • Życiorys naukowy i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Wykaz publikacji.

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27,
02-679 Warszawa, sekretariat Instytutu.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 26 lutego 2021 r.