Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Centrum Geodezji i Geodynamiki

Dodano: 31 października 2017

Działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2017, poz. 1158 z późn. zm.), Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza nabór kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatom:
• Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych
• Wiedza i doświadczenie w zakresie sejsmologii i fizyki litosfery
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowym
• Udokumentowane publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym
• Aktywność naukowa na arenie międzynarodowej
• Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
• Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 z poźn. zm.)
• Życiorys naukowy i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• Wykaz publikacji

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, sekretariat Instytutu.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 30 listopada 2017 r.