Konkurs na stypendium naukowe w Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK

Dodano: 03 sierpnia 2022

Instytut Geodezji i Kartografii (Centrum Geomatyki Stosowanej) ogłosił konkurs nad stypendium naukowe dla stypendysty/doktoranta w projekcie badawczym: NCN OPUS21 pt.: „Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”.

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

a) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich;
c) jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe (tytuł magistra, bądź student/ka ostatniego roku studiów magisterskich) na kierunkach technicznych, nauk o Ziemi i środowisku, nauk leśnych lub pokrewnych;

2. Doświadczenie w analizie danych przestrzennych wektorowych i rastrowych, dobra znajomość oprogramowania ArcGIS, QGIS;

3. Doświadczenie w analizie danych teledetekcyjnych, w szczególności zobrazowań satelitarnych;

4. Mile widziana umiejętność programowania w języku Python lub R;

5. Znajomość algorytmów uczenia maszynowego;

6. Chęć podjęcia nauki w szkole doktorskiej;

7. Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie branżowej literatury i tworzenia dokumentacji (poziom B2/C1);

8. Motywacja do uczenia się, poszerzania kompetencji i pracy badawczej.

Opis zadania:

1. Przygotowanie i analiza danych przestrzennych w tym danych satelitarnych z sensorów Sentinel-2 oraz Planet pod kątem stanu zdrowotnego lasów;

2. Rozwijanie algorytmów uczenia maszynowego do wykrywania i przewidywania zmian w lasach;

3. Praca z dużymi zbiorami danych przestrzennych;

4. Badanie zależności między parametrami spektralnymi pochodzącymi z różnych zestawów danych satelitarnych, zaburzeniami kondycji drzewostanów oraz parametrami meteorologicznymi;

5. Interpretacja wyników, przygotowywanie artykułów naukowych;

6. Udział w spotkaniach projektowych i konferencjach naukowych.

Warunki zatrudnienia: Stypendium otrzymywane maksymalnie do 36 miesięcy w ramach realizacji grantu NCN,

Wynagrodzenie miesięczne: 5 000 PLN brutto. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem NCN dot. zwolnienia stypendium naukowego NCN z podatku dochodowego z dnia 30.12.2021 r.: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-12-30-stypendia-ncn-podatki

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień/październik 2022 r.

Wymagane dokumenty:

  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (jeśli dotyczy) lub zaświadczenie z uczelni o posiadaniu aktywnego statusu studenta.
  • CV z listą dotychczasowych osiągnieć naukowych, zawodowych i wyróżnień.
  • List motywacyjny opisujący zainteresowani naukowe i zawodowe.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty należy przesłać na adres: igik@igik.edu.pl oraz do kierownika projektu dr hab. inż. Agaty Hościło na adres: agata.hoscilo@igik.edu.pl

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2022r.

Więcej o grancie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/525226-pl.pdf

Szczegóły konkursu dostępne na stronie NCN:

https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=191496

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@igik.edu.pl