Koordynator/ doradca ds. współpracy i promocji

Dodano: 29 maja 2024

 Koordynator/ doradca ds. współpracy i promocji

 • Przygotowanie kompleksowej oferty Instytutu;
 • Bieżąca współpraca z pozostałymi jednostkami Instytutu w celu zapewnienia aktualności oraz kompletności oferty Instytutu;
 • Określenie potencjalnych obszarów oraz rynków dla wdrożeń wyników prac badawczych Instytutu oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami działającymi w tych obszarach;
 • Identyfikacja potrzeb aktualnych oraz potencjalnych partnerów a także przygotowywanie oferty odpowiadającej tym potrzebom;
 • Poszukiwanie partnerów w celu zawiązania konsorcjów projektowych oraz koordynacja współpracy;
 • Udział w opracowywaniu wniosków projektowych;
 • Przygotowanie materiałów promocyjnych oraz oferty Instytutu dostosowanych do wymagań, potrzeb oraz obszarów działalności podmiotów zewnętrznych;
 • Koordynacja procesu obiegu dokumentów w procesie współpracy z partnerami zewnętrznymi;
 • Koordynowanie współpracy Instytutu z podmiotami zewnętrznymi na wszystkich etapach realizacji projektów;
 • Organizacja wydarzeń oraz koordynowanie udziału Instytutu w wydarzeniach zewnętrznych (konferencje, warsztaty, seminaria)
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych, w tym na potrzeby innych jednostek Instytutu;
 • Identyfikacja produktów i dobór efektywnej strategii wdrożeniowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Min. 2 lata doświadczenia w obszarze koordynowania współpracy biznesowej
 • Doświadczenie w opracowywaniu materiałów informacyjnych oraz promocyjnych
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office, szczególnie programu excel
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub innowacyjnych z funduszy krajowych (PARP, NCBR etc) i zagranicznych (ESA, UE)

Cechy osobowościowe:

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie w wymiarze od ½ do całego etatu)
 • miła i życzliwa atmosfera pracy
 • atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, dofinansowanie do wypoczynku),

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin składania ofert do dnia  12.06.2024r

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa
Sekretariat IGiK (w godz. 7.30-15.30) lub na adres: igik@igik.edu.pl z dopiskiem Doradca ds. współpracy

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii, z siedzibą przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się:

listownie na ww. adres korespondencyjny,
pod nr tel.: +48 22 329 19 00,
za pośrednictwem adresu e-mail: igik@igik.edu.pl. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl. 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych, a także na podstawie wyrażonej na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 3 lat po zakończonym procesie rekrutacji.
Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji, w tym na inne stanowiska pracy.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Na zasadach określonych w RODO, kandydatom ubiegającym się o pracę przysługuje prawo do: 

dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska pracy. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.