Oferta pracy w Dziale Obsługi Informatycznej

Dodano: 25 marca 2019

OGŁOSZENIE

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Dziale Obsługi Informatycznej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.04.2019 r.

Wymagania:

 1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)
 • średnie techniczne, wyższe
 1. Wymagany profil (specjalność)
 • informatyka, elektronika lub pokrewne
 1. Doświadczenie zawodowe
 • 2 lata na podobnym stanowisku
 1. Predyspozycje osobowościowe
 • komunikatywność, sumienność, sprawność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętność pracy w zespole
 1. Umiejętności zawodowe
 • znajomość z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN i WAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • znajomość na poziomie administratora operacyjnych systemów sieciowych z rodziny MS Windows (mile widziane potwierdzenie znajomości zagadnień stosownymi zaświadczeniami, certyfikatami z odbytych kursów)
 • znajomość na poziomie administratora operacyjnych systemów sieciowych z rodziny Linux
 • umiejętność konfigurowania i zarządzania urządzeniami aktywnymi sieci
 • znajomość obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych (stacji roboczych) z rodziny MS Windows oraz LINUX oraz pakietów biurowych pracujących w tychże środowiskach
 • mile widziana umiejętność tworzenia stron WWW
 • znajomość obsługi baz danych w stopniu podstawowym
 • znajomość prawa w zakresie wymaganym na stanowisku (m.in. ustawa o podpisie elektronicznym, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z tekstów technicznych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego i pozostałych dokumentów na adres: sekretariat@igik.edu.pl (z dopiskiem: nabór do Działu Obsługi Informatycznej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 329 19 80.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

e-mail: iod@igik.edu.pl