Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Koordynacji Projektów

Dodano: 30 stycznia 2023

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Koordynacji Projektów.

Główny zakres obowiązków obejmuje:

 1. Obsługa prac naukowych, badawczych, rozwojowych:
  • pomoc w przygotowaniu wniosków do konkursów, wypełnianiu formularzy elektronicznych i wersji papierowych oraz wysyłanie gotowych wniosków do właściwych jednostek;
  • prowadzenie rejestru wniosków, archiwizowanie dokumentacji wnioskowej, rejestracja danych dot. realizowanych projektów w systemie informatycznym;
  • monitorowanie finansowej realizacji powierzonych projektów, uzgadnianie danych finansowych z działem FK, przygotowywanie części finansowej raportów okresowych i końcowych powierzonych projektów realizowanych w Instytucie;
  • wysyłanie ww. raportów do odpowiednich instytucji, audytorów, itp.
 2. Rejestracja czasu pracy w projektach:
  • rejestrowanie w systemie informatycznym miesięcznego czasu pracy pracowników w podziale na projekty, na podstawie kart czasu pracy i zestawień miesięcznych otrzymanych z zakładów działalności podstawowej IGiK,
  • prowadzenie dokumentacji zestawień miesięcznych i miesięcznych kart czasu pracy w projektach.
 3. Obsługa umów dotyczących prac komercyjnych wykonywanych w IGiK:
  • prowadzenie rejestru umów,
  • przygotowywanie i wystawianie faktur;
 4. Rejestracja wniosków zagranicznych delegacji pracowników IGiK;
 5. Rejestracja umów cywilno-prawnych w systemie informatycznym;
 6. Rejestracja faktur zakupowych w systemie informatycznym;
 7. Przygotowywanie danych do sprawozdań z działalności rocznej Instytutu i innych raportów dot. działalności IGiK;
 8. Przygotowywanie informacji o pracach podlegających prawu autorskiemu;
 9. Monitorowanie ogłoszeń i konkursów dot. projektów finansowanych z funduszy krajowych i unijnych;
 10. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonych.
 11. Uzupełnianie danych w systemie POLON

Wymagania:

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office, szczególnie dobra znajomość programu excel
 • mile widziane wykształcenie ekonomiczne
 • mile widziane doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku.

Cechy osobowościowe:

 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie na pełny etat),
 • miła i życzliwa atmosfera pracy w doświadczonym, dynamicznym zespole,
 • atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, wczasy pod gruszą),

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.

Termin składania ofert do dnia 20.02.2023 roku.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa
Sekretariat IGiK  (w godz. 7.30-15.30) lub na adres: sekretariat@igik.edu.pl

Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego i pozostałych dokumentów na adres: sekretariat@igik.edu.pl (z dopiskiem: nabór do Działu Koordynacji Projektów).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 329 19 02.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@igik.edu.pl