Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS 12

Dodano: 06 marca 2018

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS 12 pt. "Modelowanie bilansu węgla na obszarach bagiennych z wykorzystaniem danych z najnowszych misji satelitarnych ESA Sentinel-1/2/3"

Nazwa jednostki: Instytut Geodezji i Kartografii – Warszawa, Centrum Teledetekcji
Nazwa stanowiska: adiunkt

Wymagania:
• Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o środowisku lub dziedzin pokrewnych.
• Wiedza z zakresu wymiany strumieni węgla pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą.
• Znajomość praktyczna metody kowariancji wirów.
• Umiejętność posługiwania się narzędziami analizy statystycznej.
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania postawionych zadań naukowych.
• Umiejętność pracy zespołowej.

Opis zadań:
Głównym celem naukowym projektu jest opracowanie modeli biomasy i wilgotności gleby ekosystemów bagiennych, które będą następnie wykorzystane do opracowania metody szacowania bilansu węgla. Opracowana metoda będzie wykorzystywała dane satelitarne pochodzące z najnowszych misji ESA Sentinel-1/2/3. Jako obszar badawczy wybrano Biebrzański Park Narodowy (BPN). Opracowana metoda zostanie sprawdzona na innym obszarze bagiennym znajdującym się w Parku Narodowym Wrota Warty.
Zakres zadań na stanowisku:
• Udział w pomiarach i analiza przepływu strumieni węgla metodą komorową oraz metodą kowariancji wirów.
• Opracowanie pod nadzorem Kierownika Projektu modeli statystycznych pomiędzy mierzonymi parametrami glebowo-roślinnymi i wyprowadzonymi z danych satelitarnych Sentinel-1/2/3 wskaźnikami.
• Modelowanie pod nadzorem Kierownika Projektu wymiany węgla na podstawie wyprowadzonych z danych satelitarnych Sentinel-1/2/3 wskaźników.
• Współudział w dwóch publikacjach z listy JCR.

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu prof. dr. hab. Katarzyną Dąbrowską-Zielińską, (katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl ).

Typ konkursu NCN: OPUS 12
Termin składania ofert: 11 maja 2018, 00:00
Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

Oferujemy:
Umowę o pracę (pełny etat) na okres trwania projektu NCN OPUS 12 (30 miesięcy), stanowisko adiunkta, wynagrodzenie 6000 PLN/miesiąc brutto.

Dodatkowe informacje:
Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: do 11 maja 2018 na adres: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

Wymagane dokumenty:
Oferta powinna zawierać: CV wraz z wykazem publikacji i osiągnięć naukowych; list motywacyjny; kopię dyplomu potwierdzającą uzyskanie stopnia doktora; oświadczenie kandydata, że nie jest finansowany z innych projektów Narodowego Centrum Nauki; oświadczenie, że Instytut Geodezji i Kartografii, będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 27. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych osób.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Instytutu Geodezji i Kartografii.