Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

Dodano: 12 września 2017

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa
tel.: + 48 22 329-19-00
fax: +48 22 329-19-50
www.igik.edu.pl

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „ustawą”.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
www.igik.edu.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁĄDNIA OFERT CZĘSCIOWYCH
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części:
a) część 1: dostawa urządzeń typu NAS do przechowywania danych, przełącznik sieciowy, dyski HDD oraz kable na potrzeby projektu EPOS;
b) część 2: dostawa stacji komputerowych, dysków HDD, pamięć RAM oraz kontroler SATA III PCI Express.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 1) ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.
2. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaakceptowali wszystkie warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zapisy umieszczone we wzorze umowy.
4. Wykonawcy, którzy nie spełnią wyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy podpisane przez osoby uprawnione do jego reprezentowania, będące Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia


INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy. Warunki te Zamawiający uzna za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający odrzuca każdą ofertę, w stosunku do której powstała choćby jedna z przesłanek wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy.
3. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena– waga kryterium 50%,
b) zgodność z parametrami określonymi w SOPZ – waga kryterium 45%,
c) gwarancja – waga kryterium 5%.
5. Wartość punktowa ceny będzie obliczana w następujący sposób:
Cn
----- x 100 = ...............punktów
Co
gdzie:  Cn - cena oferty najkorzystniejszej
Co - cena oferty badanej
6. Wartość zgodności z parametrami w SOPZ będzie obliczana w następujący sposób: maksymalna liczba punktów za każdy parametr poszczególnego sprzętu została określona w SOPZ w kolumnie „Liczba punktów”.
7. Wartość punktowa gwarancji będzie obliczana w następujący sposób: maksymalna liczba punktów za niniejszy parametr każdego sprzętu została określona w SPOZ w kolumnie „Liczba punktów”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES NA KTÓRY OFERTY MAJĄ ZOSTAĆ WYSŁANE ORAZ JĘZYK W JAKIM MUSZĄ BYĆ SPORZĄDZONE:
1. Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2017 r. o godz. 11.00.
2. Oferty należy przesyłać na adres mailowy oferty@igik.edu.pl
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

INFORMACJE DODATKOWE
Część 1. przedmiotu zamówienia będzie finansowana z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - projekt EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej.

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
2. Załącznik nr 1 do SIWZ część 1
3. Załacznik nr 1 do SIWZ część 2
4. Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik nr 3 do SIWZ formularz oferty
6. Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy
7. Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Protokół z otwarcia ofert 

Informacja o wyniku postępowania