Rocznik Astronomiczny 2013

Dodano: 22 maja 2013

LXVIII tom Rocznika Astronomicznego jest kontynuacją serii roczników as­t­ro­no­mi­cz­nych opracowywanych i wydawanych na­k­ła­dem Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie od 1946 roku.

W Roczniku na 2013 rok podobnie jak w jego poprzednich edycjach zawarto bieżące uaktualnienia wynikające z uchwał i rezolucji mię­dzy­na­ro­do­wych astronomicznych i geodezyjnych instytutcji i organizacji nau­ko­wych. W bieżącym wydaniu są to przede wszystkim zmiany definicji stałych astronomicznych przyjęte w rezolucjach XXVII Zgromadzenia Ge­ne­ral­ne­go Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 r.

Dotyczy to m. in. nowej definicji jednostki astronomicznej oraz konsekwentnego jej oznaczania przez au - re­ko­men­do­wa­nego przez ww. ZG IAU. Istotną zmianą jest też zastąpienie tablic elementów macierzy precesyjno-nutacyjnej (Q) przez tablice składowych wektora jednostkowego Pośredniego Systemu Odniesienia (X, Y).

 

Rocznik Astronomiczny IGIK, po­czą­wszy od wydania na 2004 rok uwzględnia zmiany związane z no­wy­mi, do­s­to­so­wa­ny­mi do precyzji współczesnych technik ob­ser­wa­cyj­nych (poniżej mikrosekundy łuku) definicjami niebieskich systemów od­nie­sie­nia, trans­for­ma­cji między tymi systemami oraz systemami czasu. Zmiany te przyjęte przez Międzynarodową Unię Astronomiczną IAU (2000 r.) i Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki IUGG (2003 r.) obowiązują od 1 stycznia 2003 roku.

Główne zmiany i informacje wprowadzone bądź zamieszczone w ostatnich latach, w kolejnych wydaniach Rocznika to:

    w Roczniku na 2013 rok, na stronach 206÷207, zamieszczono tekst rezolucji XXVIII Zgromadzenia Generalnego IAU w 2012 roku, w Pekinie, dotyczący nowej definicji jednostki astronomicznej;
    w Roczniku na 2010 rok, na stronach 212÷213, zamieszczono tekst rezolucji XXVII Zgromadzenia Generalnego IAU w 2009 roku, odnoszących się do systemów i układów odniesienia oraz fundamentalnych stałych astronomicznych;
    począwszy od Rocznika na 2009 rok, w ślad za Rezolucją 1 XXVI Zgromadzenia Generalnego IAU (Praga, 2006) obligującą do wprowadzenia od 1 stycznia 2009 r. nowej teorii precesyjno-nutacyjnej IAU2006, cześć precesyjną modelu precesyjno-nutacyjnego IAU2000A zastąpiono teorią precesyjną P03;
    począwszy od Rocznika na 2008 rok, w ślad za Rezolucją 2 XXIV ZG IUGG (Perugia, 2007) wprowadzono Geocentryczny Ziemski System Odniesienia GTRS, zdefiniowany w zgodności z Rezolucją B1.3 ZG IAU w 2000 roku. Uzupełniono też definicję Międzynarodowego Ziemskiego Systemu Odniesienia ITRS jako szczególnego GTRS, którego orientacja utrzymywana jest w ciągłości z poprzednimi uzgodnieniami międzynarodowymi (orientacja BIH);
    począwszy od Rocznika na 2007 rok, uwzględniono nowe definicje oraz zmiany terminologiczne wynikąjace z rezolucji XXVI ZG IAU (Praga, 2006).

Prenumerata (wersja drukowana)

Cena bieżącego wydania 66 PLN + 5% VAT

Instytut Geodezji i Kartografii

Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

ul. Modzelewskiego 27,

02-769 Warszawa

e-mail: boi@igik.edu.pl
tel.: 022 32 91 918
fax: 022 32 91 950

Egzemplarze archiwalne dostępne do wyczerpania.