Stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS 14

Dodano: 09 sierpnia 2018

Stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS 14 pt. „Określenie sejsmicznej struktury płaszcza Ziemi na podstawie rejestracji grawimetrów pływowych”.

Nazwa jednostki:  Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Geodezji i Geodynamiki, Warszawa
Nazwa stanowiska:  stypendysta (doktorant)

Wymagania:
• Dyplom ukończenia studiów II stopnia w zakresie geodezji, geofizyki, fizyki lub pokrewnej dziedziny;
• podstawowa umiejętność programowania, np. w środowisku MATLAB, języku Python, Fortran, C/C++.

Opis zadań:
Głównym celem naukowym projektu jest określenie sejsmicznej struktury płaszcza Ziemi na podstawie analizy zapisów fal powierzchniowych generowanych przez trzęsienia ziemi i zarejestrowanych przez grawimetry pływowe. W ramach projektu planowane jest wyznaczenie krzywych dyspersji fal powierzchniowych, z których metodami inwersyjnymi zostaną oszacowane rozkłady prędkości fal sejsmicznych z głębokością. Otrzymane wyniki zostaną zweryfikowane poprzez porównanie ich z wynikami analizy zapisów sejsmometrów, zlokalizowanych w tych samych miejscach co grawimetry.

Zakres zadań doktoranta:
• zapoznanie się z zasadami działania i obsługą grawimetrów i sejsmometrów oraz z podstawami przetwarzania danych zarejestrowanych przez instrumenty;
• współtworzenie bazy danych zapisów trzęsień ziemi zarejestrowanych przez pary grawimetr-sejsmometr;
• wyznaczenie grupowych krzywych dyspersji fal powierzchniowych wygenerowanych przez trzęsienia ziemi i zarejestrowanych przez grawimetry i sejsmometry;
• modelowanie rozkładów prędkości fal sejsmicznych z głębokością w płaszczu Ziemi metodami inwersji liniowej.

Dodatkowe informacje na tematu projektu można uzyskać od kierownika projektu dr. hab. Moniki Wilde-Piórko (monika.wilde-piorko@igik.edu.pl).

Termin składania ofert:  25 września 2018, 23:59
Forma składania ofert:  na adres e-mail: sekretariat@igik.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
• okres finansowania:  do 33 miesięcy, począwszy od 1 października 2018;
• kwota stypendium:  2000 PLN/miesiąc;
• stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań badawczych w projekcie jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub seminarium doktorskiego (regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN można znaleźć na stronie https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf).

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane stypendium powinny złożyć drogą elektroniczną na adres sekretariat@igik.edu.pl następujące dokumenty:
• list motywacyjny oraz życiorys naukowy zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, osiągnięciach i wyróżnieniach oraz listę publikacji (jeżeli istnieją);
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”;
• oświadczenie kandydata, że w okresie pobierania stypendium naukowego nie pobiera on wynagrodzenia ze środków NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych oraz że łączna kwota pobieranych przez niego stypendiów naukowych w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków NCN nie przekroczy kwoty 4 500 zł miesięcznie;
• kopię dyplomu potwierdzającą ukończenie studiów II stopnia;
• kopię pracy magisterskiej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 września 2018.

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Instytutu Geodezji i Kartografii.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie (02-679), przy ul. Jacka Kaczmarskiego 27.
 •  z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Geodezji i Kartografii można się skontaktować pisząc na adres: iod@igik.edu.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 3 ust. 15) Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków narodowego centrum nauki; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia rekrutacji;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy stypendialnej, a niepodanie tych danych skutkować będzie nierozpatrzeniem kandydatury; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.