Wykorzystanie AI i teorii informacji do identyfikacji ważnych zmiennych w wielkowymiarowych zbiorach danych: metody i zastosowania

Serdecznie zapraszamy na Seminarium, na którym dr hab. Witold Rudnicki (ICM -Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW), wygłosi referat pt. „Wykorzystanie AI i teorii informacji do identyfikacji ważnych zmiennych w wielkowymiarowych zbiorach danych: metody i zastosowania”.

Seminarium odbędzie się 2 lipca 2024 r. w Sali Konferencyjnej IGiK, ul. Z. Modzelewskiego 27, Warszawa. Seminarium rozpocznie się o godz. 10:00.

W seminarium będzie można wziąć udział również  w wersji online, na platformie Teams, pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1f5b9c2b9a54e3593a7640b7ccba9cb%40thread.tacv2/1719302443004?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb0bc31-219f-4a76-8ee9-bd4d020fa65a%22%2c%22Oid%22%3a%22ff952ee5-bd89-4ce3-b689-e7aaa8489c67%22%7d