ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa kompletnego serwera z funkcją macierzy dyskowej

Dodano: 25 kwietnia 2019

Informacja dla wykonawców plik .pdf

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO plik .pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 1. Zamawiający:

Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Z. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, NIP: 5250009476, REGON: 000332305, KRS: 0000176403, reprezentowany przez:

dr inż. Roberta Wł. Bauera – Dyrektora

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego serwera z funkcją macierzy dyskowej o następujących parametrach

 1. obudowa Supermicro CSE-826BE1C4-R1K23LPB 2U 1200W Redundant Hot-Swap 12xHDD SATA/SAS
 2. płyta główna Supermicro AMD H11DSI-NT 2x CPU Storage Bridge Bay SATA only NVMe 10GBase-T
 3. dwa procesory AMD EPYC 24C/48T 7401 2.0G 64M
 4. szesnaście kości RAM Crucial RDIMM 16GB DDR4 2666MT/S lub analogicznych kompatybilnych z płytą AMD H11DSI-NT
 5. sześć dysków HDD Western Digital Red Pro 8 TB wraz z kablami SATA-3
 6. 1 dysk SSD Samsung 970 Evo 1TB M.2 (MZ-V7E1T0BW)
 7. 1 dysk SSD NVMe z interfejsem M.2 o pojemności 512 GB (producent SAMSUNG albo PLEXTOR albo ADATA)
 8. dwie szyny RACK kompatybilne z obudową Supermicro CSE-826BE1C4-R1K23LPB 2U
 1. Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):

30200000-1 Urządzenia komputerowe

 1. Termin wykonania zamówienia:

Dostawa zamówienia wskazanego w punkcie 2. powyżej powinna być zakończona w terminie nie późniejszym niż 2019-07-01.

 1. Termin związania ofertą:

Termin ważności oferty: 30 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

Dostarczony sprzęt musi być objęty co najmniej rocznym okresem gwarancyjnym. Koszty transportu sprzętu ponosi Oferent.

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna:

 1. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć),
 2. zawierać datę sporządzenia,
 3. zawierać adres Oferenta, NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany),
 4. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
 5. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania oferenta,
 6. zawierać okres ważności oferty,
 7. zawierać całkowitą cenę netto i brutto oraz cenę netto i brutto poszczególnych przedmiotów określonych w punkcie 2. Opis przedmiotu zamówienia (jako załącznik do oferty).
 1. Miejsce oraz termin składania ofert:
 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: oferty@igik.edu.pl.
 2. Termin składania ofert upływa 13.05.2019 r. o godz. 10.00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty Wykonawcy.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 1. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

Cena - waga: 100 %

Oceniana będzie łączna cena brutto w PLN wszystkich elementów zapytania określonych w punkcie 2. W ofercie należy wskazać ceny poszczególnych przedmiotów zapytania oraz cenę łączną.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy dotyczącej realizacji zamówienia:
 1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Maksymalny wymiar i zakres kar umownych:
 1. Wykonawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
 • w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia w dostawie kompletnego przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego  w umowie,
 • w wysokości 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy
 1. Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżone powyżej kary umowne.
 1. Jednorazowa płatność po dostarczeniu przedmiotu umowy.
 1. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Jan Musiał

telefon: +48 22 329-19-84

adres mailowy: jan.musial@igik.edu.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: www.igik.edu.pl