Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby projektu EPOS

Dodano: 05 lipca 2017

Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, zaprasza do złożenia ofert na:

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, tj. urządzeń typu NAS do przechowywania danych, przełącznik sieciowy, dyski HDD oraz kable.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.


II. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy.


III. Informacja o wymaganiach stawianych wykonawcom oraz oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.


IV. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. w wersji elektronicznej na adres email: oferty@igik.edu.pl.
2. Ofertę składa wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest: Jerzy Sus, tel: 022 3291980, e-mail: jerzy.sus@igik.edu.pl.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia w formie wskazanej w pkt. 1 nie później jednak niż na dwa dni przed terminem składania ofert.


V. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na Formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz kwotę podatku VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena ma zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.


VI. Załączniki
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór formularza oferty
3. Wzór umowy