Zapytanie ofertowe dot. sporządzenia projektu wykonawczego izolacji przeciwwilgociowej na terenie Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego „Borowa Góra”

Dodano: 23 stycznia 2018

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
1. Zamawiający: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. J. Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa, NIP: 5250009476, REGON: 000332305, KRS: 0000176403, reprezentowany przez: dr inż. Roberta Wł. Bauera – Dyrektora
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu wykonawczego izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz systemu odprowadzenia wód opadowych budynku administracyjnego zlokalizowanego na terenie Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego „Borowa Góra”.
3. Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):
71000000-8
4. Termin wykonania zamówienia:
Dostawa zamówienia wskazanego w punkcie 2. powyżej powinna być zakończona w terminie nie późniejszym niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.
5. Termin związania ofertą:
Termin ważności oferty: 30 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.
6. Inne istotne warunki zamówienia:
Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić przepisy i normy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie projektowania oraz wykonywania prac budowlanych zawarte m.in. w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027 ze zm.).
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.)
Oferent biorący udział w zamówieniu musi dysponować odpowiednim wykształcaniem, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia tj.

 1. Posiadać wykształcenie w zakresie budownictwa i architektury oraz niezbędne uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej i architektonicznej (warunkiem koniecznym jest przedłożenie dokumentów potwierdzających zakres oraz numer uprawnień wraz z datą oraz nazwą organu, który je nadał).
 2. Posiadać referencje oraz wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co najmniej 3 projekty wykonawcze dotyczące analogicznych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia robót.

Projekt powinien zakładać opracowanie dokumentacji technicznej wykonania prac naprawczych w etapach:
Etap 1 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej
Etap 2 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej
Etap 3 - przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych
Oprócz części opisowej wykonania prac naprawczych projekt powinien zawierać karty techniczne materiałów oraz rysunki techniczne.

7. Opis sposobu przygotowywania ofert

 1. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 zapytania lub w formie elektronicznej
 2. Oferta powinna:
  1. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć),
  2. zawierać datę sporządzenia,
  3. zawierać adres Oferenta, NIP,
  4. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
  5. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania oferenta,
  6. zawierać okres ważności oferty,
  7. odnosić się do przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 2 i 6 w sposób umożliwiający ocenę oferty.
 3. Materiały źródłowe:
  1. Ekspertyza dotycząca stanu technicznego izolacji wodochronnej budynku na terenie Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego „Borowa Góra” (udostępniana na wniosek Oferenta przez osobę wskazaną do kontaktu przez Zamawiającego).
  2. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej budynku w celu rzetelnego opracowania zamówienia (w terminie uzgodnionym z osobą wskazaną do kontaktu przez Zamawiającego).

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferta powinna zostać dostarczona pisemnie do siedziby Instytutu Geodezji i Kartografii przy ul. Jacka Kaczmarskiego 27 w Warszawie (02-679) lub w formie elektronicznej na adres: oferty@igik.edu.pl.
 2. Termin składania ofert upływa 9 lutego 2018r. (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty Wykonawcy.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

9. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - waga: 70 %
  Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
  (Cmin/Cn) x 50 pkt x 70%
  Cmin – najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów
  Cn – cena całkowita brutto ofert
  Cena brutto powinna być  podana w złotych polskich (PLN) oraz powinna obejmować wszystkie koszty wykonania całości z zamówienia.
 2. Czas wykonania zamówienia - waga: 20 %
  Liczba punktów w kryterium „czas” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
  (Tmin/Tn) x 50 pkt x 20%
  Tmin – najkrótszy czas dostawy zaproponowanych przez oferentów
  Tn – czas dostawy ofert nr „n”
 3. Doświadczenie oferenta - waga: 10 %
  Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
  (Dn /Dmax) x 50 pkt x 10%
  Dmax – największa liczba należycie wykonanych i potwierdzonych analogicznych lub zbliżonych prac wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
  Dn – liczba  wykonanych i potwierdzonych analogicznych lub zbliżonych prac.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach kryteriów oceny ofert. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczna punktów – 50 punktów.

10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy dotyczącej realizacji zamówienia: 

 1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Maksymalny wymiar i zakres kar umownych:
  1. Wykonawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
   • w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia w dostawie kompletnego przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w umowie,
   • w wysokości 60% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
   • w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu niekompletności zamówienia, za każdy dzień do czasu kompletnego wykonania zamówienia.
  2. Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżone powyżej kary umowne.

11. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Mariusz Ogórek
telefon: +48 22 329 19 16, +48 603 987 767
adres mailowy: mariusz.ogorek@igik.edu.pl
adres strony internetowej Zamawiającego: www.igik.edu.pl

12. Załączniki