Zapytanie ofertowe dotyczące średnioformatowej kamery lotniczej

Dodano: 08 listopada 2017

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń.zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

1. Zamawiający:
Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, NIP: 5250009476, REGON: 000332305, KRS: 0000176403, reprezentowany przez:
dr inż. Roberta Wł. Bauera – Dyrektora

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa średnioformatowej kamery lotniczej o rozdzielczości minimum 100 MPx – 1 sztuka.

3. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV):
38650000-6 Aparaty fotograficzne

4. Termin wykonania zamówienia:
Dostawa zamówienia wskazanego w punkcie 2. powinna być zakończona w terminie nie późniejszym niż 2017-11-20.

5. Termin związania ofertą:
Termin ważności oferty: 30 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.

6. Inne istotne warunki zamówienia:
Minimalne parametry techniczne:
• matryca średnioformatowa,
• rozdzielczość minimum 100MPx,
• przystosowana do zadań lotniczych,
• obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej 35mm,
• obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej 80mm,
• wymiary korpusu nie więcej niż 100x100x160 mm (dł/szer/wys),
• waga korpusu nie więcej niż 1400gr

7. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 zapytania.
2. Oferta powinna:
a. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć),
b. zawierać datę sporządzenia,
c. zawierać adres Oferenta, NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany),
d. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
e. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania oferenta,
f. zawierać okres ważności oferty,
g. odnosić się do przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 6 w sposób umożliwiający ocenę oferty.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: oferty@igik.edu.pl.
2. Termin składania ofert upływa 15.11.2017 r. (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty Wykonawcy.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

9. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena - waga: 65 %
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Cmin/Cn) x 50 pkt x 65%
Cmin – najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów
Cn – cena całkowita brutto ofert nr „n”
Oceniana będzie łączna cena brutto w PLN wszystkich przedmiotów zapytania określonych w punkcie II. W ofercie należy wskazać ceny poszczególnych przedmiotów zapytania oraz cenę łączną.

2. Czas dostawy - waga: 25 %
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Tmin/Tn) x 50 pkt x 25%
Tmin – najkrótszy czas dostawy zaproponowanych przez oferentów
Tn – czas dostawy ofert nr „n”

3. Okres gwarancji - waga: 10 %
Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Gn /Gmax) x 50 pkt x 10%
Gmax – najdłuższy okres gwarancji zaproponowanych przez oferentów
Gn – okres gwarancji ofert nr „n”


Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach kryteriów oceny ofert.
W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczna punktów – 50 punktów.

10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy dotyczącej realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Maksymalny wymiar i zakres kar umownych:
a. Wykonawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
i. w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia  w dostawie kompletnego przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego  w umowie,
ii. w wysokości 60% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
iii. w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu niekompletności zamówienia, za każdy dzień do czasu kompletnego wykonania zamówienia.
b. Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżone powyżej kary umowne.

11. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Martyna Gatkowska
Tel.: 22 3291975
adres mailowy: martyna.gatkowska@igik.edu.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: www.igik.edu.pl


Załącznik nr 1: Formularz ofertowy