Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - znak sprawy KP.26.7.2017

Dodano: 03 sierpnia 2017

Znak sprawy KP.26.7.2017

Dotyczy: postępowania na „Dostawę drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby projektu EPOS” – znak KP.26.7.2017

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie (02-679), ul. Modzelewskiego 27, zawiadamia, że unieważnia postępowanie na „Dostawę drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby projektu EPOS” – znak KP.26.7.2017, prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.