Zmiany klimatyczne

Satelitarny system monitorowania suszy rolniczej

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych Terra MODIS o rozdzielczości przestrzennej 1 km2. Wskaźnik satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient).

Czytaj więcej >

Bilans węgla na obszarach bagiennych Sentinel-1/2/3

Modelowanie bilansu węgla metodą komorową. Foto: IGiK
Celem projektu jest opracowanie metody określającej zmiany przepływu strumieni węgla w zależności od wielkości biomasy, wilgotności gleby i warunków meteorologicznych, a następnie z zastosowaniem nowoczesnych misji satelitarnych Sentinel-1/2/3 przedstawienie przestrzennego rozkładu bilansu węgla dla ekosystemu bagiennego. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 12. Nr umowy: 2016/23/B/ST10/03155.
Czytaj więcej >

ADAPTCITY - strategia adaptacji do zmian klimatu Warszawy

Mapy pokrycia terenu Urban Atlas (po lewej) i stanu roślinności NDVI (po prawej) Warszawy w 2018. Opracowanie: IGiK
Celem przedmiotu opracowania, wykonanego w ramach umowy zawartej między Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju a Instytutem Geodezji i Kartografii, było określenie stanu ekosystemu m.st Warszawy w okresie od początku 2002 roku do końca 2018 roku. Analizy wykonane zostały na potrzeby opracowania końcowego z zakresu monitoringu problemu środowiskowego projektu LIFE_ADAPTCITY_PL.
Czytaj więcej >

Variability and change of cloudiness diurnal cycle over the past 30 years

Clouds: a climate uncertainty. Credits: Horizon: the EU Research & Innovation Magazine
The primary goals of the Project are to: 1) develop and validate a method for statistical reconstruction of cloud cover diurnal cycle, 2) create a 30-year global cloud fraction climatology (1°×1°) suitable for trend analysis by correcting the satellite orbital drift issue, 3) quantify global changes in cloud cover distribution and in diurnal cycle of cloud formation over the last 30 years. The project is funded by the National Science Centre, Poland (NCN) via POLONEZ grant no 2015/19/P/ST10/03990.

Czytaj więcej >

Analiza zmian zachmurzenia w Polsce

Clouds. Credits: FreeImages.com
Głównym celem projektu jest analiza czaso-przestrzennych zmian w rozkładzie i właściwościach fizycznych zachmurzenia w Polsce w ciągu ostatnich 25-ciu lat. Celem drugoplanowym jest ilościowe oszacowanie wpływu tych zmian na zasoby energii słonecznej. Badania będą przeprowadzone na podstawie homogenicznych serii danych satelitarnych pochodzących z sensora Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) o rozdzielczości przestrzennej 1 km2.
Czytaj więcej >

FINEGRASS - wpływ zmian klimatu na warunki wzrostu i rozwoju łąk

Projekt FINEGRASS
The Project “Effect of climatic changes on grassland growth, its water conditions and biomass” is funded from Polish-Norwegian Research Programme (http://www.ncbir.pl/en/norwaygrants) operated by the National Centre for Research and Development (NCBiR).
Czytaj więcej >

WICLAP - wpływ zmian warunków zimowych i jakości powietrza na lasy

The Project “Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution - how do the impacts differ between biomes?” is funded from Polish-Norwegian Research Programme (http://www.ncbir.pl/en/norwaygrants) operated by the National Centre for Research and Development (NCBiR).
Czytaj więcej >

Wilgotność gleb w Polsce na podstawie danych satelitarnych SMOS

„Application of SMOS data for Biebrza Wetlands and for Wielkopolska agricultural region in Poland”

The objective of the project is the assessment of carbon balance for different biomasses and soil moisture conditions. Study are conducted at the two different test sites: in the Biebrza Wetland and in the Wielkopolska agricultural region.
Czytaj więcej >

Techniki teledetekcyjne w szacowaniu bilansu emisji dwutlenku węgla

Celem projektu ESA PECS CARBON jest określenie zmian przepływu strumienia węgla w zależności od sposobu użytkowania terenu, wielkości i zmienności biomasy, wilgotności gleby i zmieniających się warunków meteorologicznych. W szczególności przedmiotem badań był wpływ zmian pokrycia terenu na pochłanianie dwutlenku i jego emisję do atmosfery.
Czytaj więcej >