Zagrożenia środowiska

Monitorowanie zakwitu alg w Odrze

Zakwit alg w Odrze. Opracowanie: Centrum Teledetekcji IGiK
Przygotowany przez zespół Centrum Teledetekcji nowy algorytm pozwala na automatyczne wykrywanie czasowo - przestrzennych zmian zakwitu wody nie tylko w rzece, ale również we wszelkich wodach powierzchniowych. Algorytm dostarcza nowe opracowania co 5 lub 10 dni w zależności od występowania zachmurzenia nad badanym obszarem. Zasada jego działania oparta jest na wykorzystaniu danych z misji Copernicus Sentinel-2 przy jednoczesnym wykrywaniu aktualnego zasięgu wód powierzchniowych oraz monitorowaniu zmian satelitarnego wskaźnika zawartości chlorofilu NDCI (ang. Normalized Difference Chlorophyll Index) w badanych obszarach.
Czytaj więcej >

Produkty i usługi Copernicus do zarządzania środowiskiem

FPCUP. Foto: iStock
Głównym celem projektu jest budowanie potencjału i podnoszenie świadomości interesariuszy, odpowiedzialnych w Polsce za monitorowanie i zarządzanie środowiskiem, w zakresie zastosowań danych i usług Obserwacji Ziemi opracowanych w ramach Produkty Copernicus. Opracowane rozwiązania edukacyjne będą dostosowane do wymagań użytkowników końcowych i ich odpowiedzialności. Działania te będą kierowane do wybranej grupy użytkowników: rolnictwo i leśnictwo, środowisko i obszary chronione, środowisko morskie, użytkowanie gruntów i wykrywanie zmian, a także atmosfera i zmiany klimatu. Projekt realizujemy we współpracy z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Czytaj więcej >

Geo4IRBM - monitoring deformacji terenu

GEO4IRBM Semarang. Opracowanie: IGiK
Celem projektu było szybkie opracowanie i dostarczenie określonych produktów i usług informacyjnych, które będą dalej wykorzystywane na potrzeby wsparcia zarządzania wybranymi zlewniami. Obszar badań w projekcie został wstępnie zdefiniowany jako zlewnie wybranych rzek w zachodniej części wyspy Jawa w Indonezji. W ramach projektu Geo4IRBM Instytut Geodezji i Kartografii był odpowiedzialny za opracowanie serwisu monitoringu deformacji.
Czytaj więcej >

DefSAR - deformacje podłoża gruntowego

Mapa deformacji podłoża gruntowego w Warszawie . Opracowanie: IGiK
Głównym celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu monitoringu deformacji podłoża gruntowego wykorzystującego metody satelitarnej interferometrii radarowej trwałych reflektorów PSInSAR, niwelacji precyzyjnej oraz pomiarów z permanentnych stacji GPS. Badania są prowadzone na obszarze Warszawy i okolic. Badaniom podlegają zarówno wielkoobszarowe ruchy całej Niecki Warszawskiej, jak również lokalne deformacje spowodowane budową linii metra oraz innych elementów infrastruktury.
Czytaj więcej >

Monitoring pożarów z satelity

Application of remotely sensed data to the management of fires events in Poland – project funded from European Space Agency (ESA) program PECS.

The hotspot detected from space and fire extend obtained from optical and radar satellite data will be compared with the in situ data from the National Forest Fire Information System managed by the Forest Research Institution.
Czytaj więcej >

Badanie intensywności pożarów

Dr inż Agata Hościło została laureatką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie POMOST (6/2012). Tytuł projektu: A novel approach to estimate fire intensity and carbon emissions over a decade of fires in Poland.
Czytaj więcej >

Lokalne podtopienia pod okiem satelitów

Codzienna rejestracja zdjęć satelitarnych NOAA.AVHRR oraz Terra.MODIS pozwala na obserwacje lokalnych podtopień w Polsce. Prezentowane obrazy pokazują podniesione stany wód w rzekach na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie w kwietniu 2013 roku. Na podstawie wieloczasowych i niskorozdzielczych zdjęć satelitarnych można sprawnie i skutecznie lokalizować obszary podtopień. W załączonych materiałach zaznaczono miejsca wylewu Biebrzy, Bugu, Wieprzu. W drugiej połowie kwietnia odbył sie pierwszy w tym roku wyjazd terenowy nad Biebrzę. Zebrane zdjęcia pokazują skalę podtopień na terenie Doliny Biebrzy.
Czytaj więcej >

Satelitarny monitoring szkód w uprawach rolnych

Wymarzania upraw ozimych. IGiK
W Centrum Teledetekcji są prowadzone obserwacje obszarów, gdzie nastąpiło wymarzanie upraw ozimych. W tym celu wykorzystuje się obrazy satelitarne zarejestrowane przez satelity NOAA, TERRA oraz WorldView-2.
Czytaj więcej >

Zasięg powodzi na podstawie satelitarnych zobrazowań radarowych

Prace związane z klasyfikacją powodzi wykonano w ramach projektu ESA C1P.7847
Application of microwave images for the area flooded in May and June 2010 in Poland.
Celem projektu było oszacowanie powierzchni zalanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w Polsce w maju i czerwcu 2010 r. W projekcie wykorzystano zdjęcia mikrofalowe zarejestrowane dla wybranych obszarów przez różne satelity. Należały do nich zdjęcia satelitarne ALOS.PALSAR, ENVISAT.ASAR i ERS-2.SAR. Zdjęcia te użyto do wykonania map zasięgu powodzi.
Czytaj więcej >

Opracowanie mapy zasięgu fali powodziowej Wisły i Odry

W Zakładzie Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii po raz kolejny wykorzystano metody teledetekcji satelitarnej do opracowania map zasięgu powodzi. Załączone mapy przedstawiają sytuację w dolinie Wisły i Sanu w dniu 6 czerwca oraz w dolinie Odry 9 czerwca 2010r. Zasięg fali powodziowej został nałożony na mapę przedstawiającą użytkowanie ziemi w gminach położonych wzdłuż obu rzek.
Czytaj więcej >

Degradacja systemów bagiennych wywołana pożarami torfowisk

Celem naukowym projektu było opracowanie metody badania degradacji ekosystemów bagiennych wywołanej na skutek pożarów torfowisk, które miały miejsce w 2002 roku na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN).
Czytaj więcej >

Ocena zagrożenia pożarowego lasu

Projekt we współpracy z USDA Forest Service - Washington D.C., USA w ramach II Funduszu Marii Sklodowska-Curie.

W ramach projektu były prowadzone badania nad utworzeniem metody oceny stanu zdrowotności drzewostanów z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i satelitarnych.
Czytaj więcej >