Konkurs na stanowisko Asystenta w Centrum Teledetekcji

Dodano: 15 maja 2023

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko naukowe Asystenta w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii.

Wymagania:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych;
 2. przynajmniej 4-letni staż pracy;
 3. wiedza z zakresu teledetekcji satelitarnej,
 4. przetwarzanie danych satelitarnych; znajomość systemu GIS
 5. podstawowa znajomość statystyki
 6. udokumentowany udział w minimum dwóch projektach o charakterze naukowym
 7. autorstwo/współautorstwo minimum dwóch publikacji o charakterze naukowym
 8. motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji
 9. przedstawienie pomysłu na pracę doktorską i chęć realizacji w przyszłości doktoratu
 10. komunikatywność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole
 11. atutem będzie certyfikat z metodyki zarządzania projektami np. PRINCE2 Foundation.

Wykaz dokumentów:

 1. życiorys naukowy obejmujący spis publikacji oraz informację o przebiegu pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny zawierający plan rozwoju naukowego;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: 05.06.2023 r.
Miejsce: pocztą elektroniczną na adres igik@igik.edu.pl (z dopiskiem Asystent - Centrum Teledetekcji) w jednym pliku pdf.

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, tel. 22 329 19 00 adres e-mail: igik@igik.edu.pl.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@perfectinfo.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 • Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia/stażu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zgody:
Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”