Krajowa mozaika Sentinel-2 z 2018 r.

Zespół Centrum Teledetekcji IGiK opracował mozaikę obrazów Sentinel-2 obejmującą terytorium Polski wraz z 10. kilometrowym buforem od granic kraju. Mozaika została przygotowana w kompozycji barwnej RGB (kanały 4, 3, 2), w rozdzielczości przestrzennej 10 metrów. Więcej o mozaice pod adresem: http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-krajowa-mozaika-sentinel2

Mozaika Sentinel-2, 2018, w postaci usługi przeglądania WMS jest udostępniana nieodpłatnie do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod adresem: http://www.igik.edu.pl/pl/Uslugi.


Ryc.1. Krajowa mozaika Sentinel-2. Stan na 2018 rok. Opracowanie: IGiK