Spotkanie informacyjne ws. implementacji Programu GMES

Dodano: 04 października 2010

4 października 2010 r., w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii, odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu Global Monitoring for Environment and Security (GMES) w Polsce, zorganizowane z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełniącego funkcję międzyresortowego koordynatora ds. implementacji tego Programu w naszym kraju. Celem spotkania było przedstawienie przygotowywanego dokumentu „Plan implementacji Programu GMES w Polsce” i dyskusja nad nim z przyszłymi użytkownikami.

Gości powitał prowadzący obrady dyrektor IGiK Marek Baranowski. Wśród nich znaleźli się m.in.: minister Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), dyrektor Dariusz Drewniak (MNiSW), dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Marek Banaszkiewicz (CBK PAN), dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Jan Skowronek (IETU).

Dr Dariusz Drewniak (Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii MNiSW) przypomniał najważniejsze fakty dotyczące implementacji GMES: przyjęcie w pierwszym czytaniu, przez Parlament Europejski i Radę Europejską, Rozporządzenia w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi i jego początkowych operacji (lata 2011-2013), jak również powołanie Komitetu Koordynacyjnego ds. Planu Działań dla GMES przy  Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po nim głos zabrał minister Andrzej Jagusiewicz (GIOŚ) zwracając uwage na fakt przyjęcia przez Parlament Europejski we wrześniu br. formalnych Zasad Prawnych Obserwacji Ziemi. Główny Inspektor poinformował również o oficjalnym piśmie skierowanym przez siebie do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Profesor Barbary Kudryckiej, w którym zapewnił o pełnej współpracy i zaangażowaniu GIOŚ w proces implementacji GMES w Polsce. Pan Minister wskazał również potrzebę zorganizowania forum GMES w Polsce, w czasie prezydencji naszego kraju w Unii Europejskiej w roku 2011.

Następna część spotkania poświęcona była sprawom merytorycznym. Plan implementacji Programu GMES w Polsce omówił dr Marek Baranowski (IGiK), cele tego Programu – doc. dr hab. Marek Banaszkiewicz (CBK PAN), z charakterystyką serwisów informacyjnych programu GMES zapoznała uczestników Martyna Stelmaszczuk (CBK PAN).

Kolejne prezentacje, Prof. dr. hab. Andrzeja Ciołkosza (IGiK),  dr. Piotra Kowalczuka (IO PAN), dr. Jakuba Ryzenko (PIAP) i Radosława Malinowskiego (CBK PAN), przedstawiały dotychczasowe zastosowania teledetekcji satelitarnej i lotniczej w Polsce. Na zakończenie tej części prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (IGiK) omówiła misje satelitarne dostarczające danych do Programu GMES oraz potencjał zastosowania jego produktów w Polsce w poszczególnych serwisach.

Dyskusja poświecona była jednemu z elementów opracowywanego przez IGiK, CBK PAN i IETU Planu implementacji Programu GMES w Polsce, jakim są potrzeby użytkowników tego Programu. Dominowało w niej kilka wątków: mówiono o możliwościach wykorzystania danych GMES w różnych obszarach gospodarki kraju, potrzebach związanych z rozpowszechnieniem danych i przekazywaniem wiedzy na temat sposobów korzystania z nich oraz działaniach usprawniających komunikację między twórcami Projektu a jego użytkownikami. Dyskutanci zwrócili uwagę na możliwości wykorzystania GMES m.in. w obronności kraju płk Marcin Górka (SGWP), zarządzaniu kryzysowym – dr Jakub Ryzenko (PIAP), działaniach prowadzonych przez samorządy – Grzegorz Koziński (UM woj. Kujawsko-Pomorskiego), we wspomaganiu aktualizacji danych na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym – Robert Lach (IGPiM). Opowiedziano się również za zbudowaniem portalu informacyjnego – dr inż. Piotr Wężyk (AR w Krakowie/Progea Consulting), dr inż. Emilia Wiśniewska (DGLP), doc. dr hab. Marek Banaszkiewicz (CBK) i koniecznością organizacji szkoleń z zakresu wykorzystania danych GMES – Elżbieta Wołoszyńska (Centrum UNEP/GRID-Warszawa), dr Małgorzata Sikorska-Maykowska (PGI).

Ponadto Pani Anna Wajnbergier z Ministerstwa Środowiska, zwróciła uwagę na potrzebę przedstawienia Programu GMES na posiedzeniach Komisji Samorządów, w celu stymulowania zmian prawnych, dr inż. Piotr Wężyk (AR w Krakowie/Progea Consulting) mówił o potrzebie utworzenia Krajowego Centrum ds. GMES, zaś dr Waldemar Walczewski (IO PAN) zgłosił chęć dołączenia Instytutu Oceanologii PAN do Komitetu Koordynacyjnego ds. Planu Działań dla GMES.

Kolejnym krokiem w przygotowaniu procesu implementacji GMES w Polsce będzie opracowanie jeszcze w październiku br. Planu implementacji Programu GMES w Polsce.