MSc Aneta Lewandowska

MSc Aneta Lewandowska is graduated from the Department of Geography and Regional Studies - University of Warsaw, and from the Digital Geodesy - University of Warmia and Mazury.

She started her professional career dealing with implementation and support of remote sensing data in GIS systems and spatial analyses. She has over 10 years of experience in cartography. As a cartographer-editor, she has been involved in editorial development of paper and digital maps, plans and atlases, as well as relief visualization and visibility analyses. She also has experience in working with EMUiA, EGiB, BDOT and BDL databases.

She has been working at IGIK since September 2014. She has participated in the work of the Remote Sensing Environmental Hazards Research Laboratory and the CT Radar Research Laboratory. She uses her experience in spatial data analysis and processing in GIS systems. She has increased her professional competence with skills and knowledge in processing radar images and lidar data.

Currently her duties include acquisition, processing, integration and analysis of data from various sources. The main areas of professional activity are focused on issues related to the detection and analysis of the effects of natural hazards, including fires and hurricanes, analysis of land cover changes and the study of changes in forests, also in historical perspective.

E-mail: aneta.lewandowska@igik.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0409-2136


Current projects:

NCN Opus “Assessment of the impact of weather conditions on forest health status and forest disturbances at regional and national scale based on the integration of ground and space-based remote sensing datasets”.

Identification of forests on post-agricultural land on a national scale on the basis of archival and modern satellite data and detection of weakened stands on the basis of satellite spectral indicators

USeEO - Custom EO Tools for Resilience Management in Poland (2021 - 2023) Opracowanie i walidacja zestawu produktów informacyjnych opartych o dane satelitarne dostosowanych do konkretnych potrzeb różnych interesariuszy działających w sektorze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz zweryfikowanie faktycznej użyteczności i korzyści wynikających ze stosowania tych produktów.

Norway Grants - InCoNaDa (2020-2023) Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases

Identification of forests on former agricultural lands based on available satellite data (2018-2020); funding: State Forests National Forest Holdings

ESA Sat4est (2017-2019) Earth observation based service supporting local administration in non-state forest management

CORINE Land Cover 2018 (2017-2018)

ESA DUE GlobBiomass

RemBioFor


Recent publications:

Hościło A., Lewandowska A., Wiśniewska E., 2021, Ewidencja z satelity, Głos Lasu, Nr 4 (601), str. 38-40.

Hościło A., Lewandowska A., Ziółkowski D., Stereńczak K., Lisańczuk M., 2020, Wykorzystanie danych radarowych w szacowaniu wielkości biomasy drzewnej w Polsce, [W:] monografii: Zimowa Szkoła Leśna Sesja XI - Zastosowanie geomatyki w leśnictwie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, pp. 337-452. ISBN 978-83-62830-81-7. ARTYKUŁ

Hościło A., Lewandowska A., 2019, Mapping Forest Type and Tree Species on a Regional Scale Using Multi-Temporal Sentinel-2 Data, Remote Sensing, Vol. 11 (8), 929. doi:10.3390/rs11080929 ARTYKUŁ

Hoscilo A., Lewandowska A., Kaluski M., 2019, SAT4EST – Sentinel-based service supporting local administration in forest management, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.

Hoscilo A., Lewandowska, A., Konieczny A., Mroczek, K., Kulik S., 2018,  EO based service for forest management [in:] The Ever Growing Use of Copernicus across Europe’s Regions. A selection of 99 user stories by local and regional authorities, European Comission, European Space Agency and NEREUS - the Network of European Regions Using Space Technologies, pp. 88-89. ARTYKUŁ

Hościło A., Lewandowska A., Konieczny A., Mroczek K., Kulik S., 2018, Satelitarne wsparcie dla starostów zarządzających lasami niepaństwowymi, Las Polski, 17/2018. ARTYKUŁ

Hościło A., Lewandowska A., 2018, Zastosowanie danych z satelity Sentinel−2 do szacowania rozmiaru szkód spowodowanych w lasach huraganowym wiatrem w sierpniu 2017 roku, Sylwan, Vol. 162 (8), pp. 619-627. ARTYKUŁ

Hoscilo A., Lewandowska A., Ziółkowski D., Stereńczak K., Lisańczuk M., Schmullius C., Pathe C., 2018, Forest Aboveground Biomass Estimation Using a Combination of Sentinel-1 and Sentinel-2 Data, Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. doi:10.1109/IGARSS.2018.8517965 ARTYKUŁ

Hościło A., Lewandowska A., Kałuski M., Konieczny A., Mroczek K., Kulik S., 2018, SAT4EST - system wspierający lokalną administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi, IX konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych, 11 - 13 wrzesień 2018, Rogów.

Hościło A., Lewandowska A., Mirończuk A., 2018, Wielkoobszarowa analiza zasięgu zniszczeń w lasach na podstawie zdjęć satelitarnych Sentinel-2, IX konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych, 11 - 13 wrzesień 2018, Rogów. POSTER

Hościło A., Mirończuk A., Lewandowska A., 2016, Określenie rzeczywistej powierzchni lasów w Polsce na podstawie dostępnych danych przestrzennych, Sylwan 160 (8): 627:634. ARTYKUŁ

Hoscilo A., Ziolkowski D., Lewandowska A., Sterenczak K., Bochenek Z., Bartold M., 2016, Synergistic use of SAR and optical datasets for forest biomass retrieval and characterization of forests in temperate zone - a national case study Poland., Proceedings of the 7th ForestSAT 2016 Symposium, 14 - 18 November 2016, Santiago, Chile. ABSTRAKT - POSTER

Hościło A., Ziółkowski D., Lewandowska A., Stereńczak K., 2016, Szacowanie biomasy leśnej w skali kraju na podstawie synergii danych radarowych i optycznych, XXII Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji "Zdalne techniki badania środowiska – historia, współczesność, nowe trendy", 22-23 września 2016, Warszawa. PREZENTACJA

Hoscilo A., Ziolkowski D., Lewandowska A., Sterenczak K., 2016, The first forest biomass map over Poland derived from a synergy of optical and SAR data, 3rd EARSeL Workshop SIG on Forestry, 15-16 September, Krakow. POSTER

Hoscilo A., Lewandowska A., 2016, Application of remotely sensed data to the management of fire events in Poland, Living Planet Symposium, 9-13 May 2016, Prague. POSTER

Mirończuk A., 2019, High Resolution Layers (HRL) - uszczegółowiona informacja o wybranych formach pokrycia terenu, Seminarium - Usługi Copernicus koordynowane przez Europejską Agencję Środowiska źródłem informacji o pokryciu terenu, 27 luty 2019, Warszawa.

Mironczuk A., Hoscilo A., Lewandowska A., 2019, Monitoring of forest damage in the Tatra Mountains using a time series of Sentinel-2 data, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.

Ziolkowski D., Lewandowska A., Hoscilo A., Sterenczak K., 2019, Improvement of estimating biophysical parameters of Polish temperate forests using polarimetric analysis of ALOS-2 data, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.

Ziolkowski D., Hoscilo A., Lewandowska A., Sterenczak K., 2016, The potential of multitemporal and polarimetric features derived from Sentinel-1 data for forest parameters retrieval, Proceedings of the 7th ForestSAT 2016 Symposium, 14 - 18 November 2016, Santiago, Chile.

Hoscilo A., Lewandowska A., 2015, Remotely detected fire events: potential and challenges of validatin against national ground data, Proceedings of 2015 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 26-31 July 2015 Milan Italy, pp. 2159-2162. doi:10.1109/IGARSS.2015.7326231.