Przetarg nieograniczony na budowę systemu odprowadzenia wód opadowych oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku administracyjnego

Dodano: 04 kwietnia 2018

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę systemu odprowadzenia wód opadowych oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku administracyjnego na terenie Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego „Borowa Góra” w Jadwisinie, gmina Serock.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Jacka Kaczmarskiego 27
02-679 Warszawa
tel.: + 48 22 329-19-00
fax: +48 22 329-19-50
www.igik.edu.pl

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „ustawą”.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

www.igik.edu.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADNIA OFERT CZĘSCIOWYCH
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu odprowadzenia wód opadowych oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku administracyjnego na terenie Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego „Borowa Góra” w Jadwisinie, gmina Serock.
2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części:
• część 1: budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z dachu oraz terenów utwardzonych wokół budynku oraz wykonanie izolacji pionowej budynku,
• część 2: wykonanie izolacji poziomej budynku.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załącznikach od nr 1 do nr 5 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453100-8, 45320000-6, 45450000-6.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia wynosi:
• część 1: 6 miesięcy od daty podpisania umowy,
• część 2: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 2) – 4) ustawy. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 2) – 4) ustawy, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 2) – 4) ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
c) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykazał się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 analogicznych lub zbliżonych prac do przedmiotu zamówienia dla każdej z części.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaakceptowali wszystkie warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zapisy umieszczone we wzorze umowy.
3. Wykonawcy, którzy nie spełnią wyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 23 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) warunek określony w ust. 1 pkt. 1 niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie,
2) warunki określone w ust. 1 pkt 2 – zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie będą je spełniać łącznie,
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
1) oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 11 do SIWZ),
2) oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 11 do SIWZ).
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający żąda ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznych na zasadach określonych w art. 22a ustawy zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:
1) w przypadku warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 1.2) lit. a-c – dokumentów, o których mowa w ust. 2;
2) oświadczenia Wykonawcy określającego:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2) informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowi – Załącznik nr 9 do SIWZ.
5. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanego dalej: „rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
2) dokumenty, o których mowa SIWZ winny być złożone w formie określonej w rozporządzeniu,
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
6. Zamawiający żąda załączenia do oferty pełnomocnictwa (oryginał dokumentu) do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – oryginał dokumentu (pełnomocnictwa) należy dołączyć do oferty,
2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii oświadczenia lub dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy).
11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożony, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.
13.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
14. Wykonawca załączy do oferty dane adresowe do kontaktów z Zamawiającym, zawierające co najmniej: numer faksu, dokładny adres do korespondencji i wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów.

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny i wag, wymienionych poniżej, odrębnie dla każdej z części zamówienia.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena – waga kryterium 70%
2) gwarancja – waga kryterium 20%
3) doświadczenie oferenta – waga kryterium 10%
3. Zasady oceny według kryterium cena:
(Cmin/Cn) x 100 x 70%
Cmin – najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów
Cn – cena oferty badanej
4. Zasady oceny według kryterium gwarancja:
(Gn/ Gmax) x 100 x 20%
Gmax – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich okresów zaproponowanych przez oferentów
Gn – okres gwarancji oferty badanej
Minimalny okres świadczenia rękojmi wynosi 24 miesiące, a maksymalny okres – 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres krótszy niż 24 miesiące jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ, natomiast w przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 60 miesięcy Wykonawca otrzyma ilość punktów odpowiadającą zaoferowaniu 60 miesięcznego okresu rękojmi.
5. Zasady oceny według kryterium doświadczenie:
(Dn /Dmax) x 100 x 10%
Dmax – największa liczba należycie wykonanych i potwierdzonych analogicznych lub zbliżonych prac wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
Dn – liczba  wykonanych i potwierdzonych prac oferty badanej
6. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.

TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES NA KTÓRY OFERTY MAJĄ ZOSTAĆ WYSŁANE ORAZ JĘZYK W JAKIM MUSZĄ BYĆ SPORZĄDZONE:
1. Termin składania ofert upływa 17 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00.
2. Oferty należy przesyłać na adres mailowy oferty@igik.edu.pl
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.