Informacje ogólne

Działalność w zakresie wynalazczości i ochrony patentowej

  • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów wynalazczych;
  • Wykonywanie badań zdolności patentowej projektów wynalazczych, oraz badań zdolności rejestrowej znaków towarowych;
  • Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych dla Urzędu Patentowego RP;
  • Prowadzenie wszelkich czynności przed Urzędem Patentowym RP, związanych z uzyskaniem i kontynuacją ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych i znaków towarowych;
  • Przygotowywanie pism ostrzegawczych w przypadku naruszeń praw ochronnych;
  • Sporządzanie umów związanych z ochroną patentową;
  • Udzielanie porad i konsultacji w sprawach ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;
  • Śledzenie w wydawnictwach Urzędu Patentowego RP informacji na temat nowych rozwiązań z zakresu geodezji i kartografii i z dziedzin pokrewnych (dot. zgłoszonych w Polsce wynalazków i wzorów użytkowych oraz uzyskanych patentów i praw ochronnych) i zamieszczanie ich w Wiadomościach Patentowych na stronie internetowej Instytutu Geodezji i Kartografii w celu rozpowszechnienia w środowisku geodezyjnym i kartograficznym (zezwolenie prezesa Urzędu Patentowego RP nr GPII-075/2/03 z dnia 17.01.2003 r.);
  • Opracowanie własnej, na bieżąco aktualizowanej bazy (GIK/PAT) danych bibliograficznych opisów patentowych wynalazków i opisów ochronnych wzorów użytkowych z dziedziny geodezji i kartografii i z dziedzin pokrewnych, chronionych w Polsce.