dr inż. Przemysław Dykowski

Adiunkt w Centrum Geodezji i Geodynamiki, specjalista w zakresie naziemnych pomiarów grawimetrycznych, w szczególności w zakresie obsługi grawimetrów absolutnych typu A10, kwantowych typu AQG, nadprzewodnikowych iGrav oraz względnych LaCoste&Romberg. i ich wykorzystania przy realizacji systemów odniesienia w grawimetrii geodezyjnej i metrologii grawimetrycznej.

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalności Geodezja i Nawigacja Satelitarna z roku 2010. Pracownik IGiK od początku roku 2011. W maju 2019 roku uzyskał stopień doktora geodezji na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy pt. „Analiza czynników wpływających na wiarygodność precyzyjnych absolutnych wyznaczeń przyśpieszenia siły ciężkości grawimetrem absolutnym A10”. Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie realizacji względnych i absolutnych pomiarów przyśpieszenia siły ciężkości zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych. Posiada doświadczenie w zakresie planowania, realizacji i opracowania względnych i absolutnych pomiarów grawimetrycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W latach 2011-2023 kierował pracami związanymi z absolutnymi pomiarami grawimetrycznymi oraz modernizacją osnów grawimetrycznych w Danii, Szwecji, Irlandii, Polsce i Słowacji.

Od roku 2016 roku kierownik Badawczo-Wzorcującego Laboratorium Grawimetrycznego, zaś od 2019 roku kierownik Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego Borowa Góra.

Od roku 2023 członek Grupy Roboczej ds. Grawimetrii przy Komitecie Konsultatywnym ds. Masy i Wielkości Pokrewnych Międzynarodowego Biura Wag i Miar (CCM Working Group on Gravimetry - CCM-WGG) oraz Podkomisji Grawimetrycznej przy Komitecie Technicznym ds. Masy (TC-M Subcommittee Gravimetry) organizacji EURAMET.

orcid.org/0000-0002-9092-9926


Ostatnie publikacje:

  • Krynski J., Dykowski P., Godah W., Szelachowska M., (2023): Research on gravity field modelling and gravimetry in Poland in 2019-2022, Advances in Geodesy and Geoinformation, Vol. 72, No 2
  • Dykowski P., Wilde-Piórko M., (2023): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr DO.230.289.2021, Raport dla CBK PAN, listopad 2023 (14 pp). 
  • Dykowski P., Kryński J., (2023): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr 50/FT-2/BH/2020 Kampania pomiarowa 5 z 6, Raport dla GIG, sierpień 2023 (9 pp). 
  • Dykowski P., Wilde-Piórko M., (2023): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr 50/FT-2/BH/2020 Kampania pomiarowa 6 z 6, Raport dla GIG, listopad 2023 (9 pp). 
  • Dykowski P., Wilde-Piórko M., (2023): Sprawozdanie z wykonania absolutnych pomiarów grawimetrycznych na stanowiskach monitoringu geodynamicznego PSG (stan na 17 listopada 2023 r.), Raport dla PIG, listopad 2023 (12 pp). 
  • Dykowski P., Sękowski M., Wilde-Piórko M., (2023): Slovakia Data processing report Contract for Work according to § 631 - 643 and follow Act nr. 40/1964 Coll. Civil Code č. GKÚ: 2-210-0010-2023, listopad 2023 (14 pp + 28 pp załączniki) 
  • Dykowski P., Sękowski M., Krynski J., Wilde-Piórko M., (2023): Selected aspects of AQG-B07 quantum gravimeter performance, CCM-WGG Working group meeting, 15-18 May, Vienna, Austria 
  • Dykowski P., Sękowski M., Krynski J., (2023): Update on the Borowa Góra Observatory gravity reference function between 2016 and 2023, CCM-WGG Working group meeting, 15-18 May, Vienna, Austria 
  • Krynski J., Dykowski P., Godah W., Szelachowska M., (2023): Research on gravity field modelling and gravimetry in Poland in 2019-2022, Advances in Geodesy and Geoinformation, Vol. 72, No 2. DOI:10.24425/agg.2023.146158.
  • Karkowska K., Wilde-Piórko M., Dykowski P., (2022): Analysis of earthquakes recordings of tidal gravimeters in the period range of 10-1000 s, Acta Geodynamica et Geomaterialia 19(1):79–92. DOI: 10.13168/AGG.2021.0043