Publikacje 2017

Publikacje z listy A MNiSW (ISI journal papers)

 • Chrapkiewicz K., Wilde-Piórko M., Polkowski M., Grad M., (2017): Resolution analysis of joint inversion of seismic receiver function and surface wave dispersion curves in the „13 BB Star” experiment, Solid Earth (under review).
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2017): On the analysis of temporal geoid height variations obtained from GRACE-based GGMs over the area of Poland, Acta Geophysica, 713–725. https://doi.org/10.1007/s11600-017-0064-3

Publikacje z listy B MNiSW

 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2017): On the estimation of physical height changes using GRACE satellite mission data - A case study of Central Europe, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Wroclaw, Poland, 17–19 May 2017 http://www.euref.eu/symposia/2017Wroclaw/02-10-Godah.pdf; Geodesy and Cartography, Vol. 66, No 21, pp. 213-228, DOI: 10.1515/geocart-2017-0013
 • Krynski J., Zak Ł., Ziolkowski D., Cisak J., Lagiewska M., (2017): Estimation of height changes of GNSS stations from the solutions of short vectors and PSI measurements, Geodesy and Cartography, Vol. 66, No 1, pp. 73-88, DOI: 10.1515/geocart-2017-0008.
 • Welker E., Reda J., Pałka A. (2017): Magnetic repeat station network on the Baltic Sea - why so needed?, Annual Of Navigation, 24/2017, pp.19-30.
 • Wilde-Piorko M., Dykowski P., Polkowski M., Olszak T., Grad M., Krynski J., Sekowski M., Krankowski A.,Rajner M., (2017): Expanding seismic surface waves measurements towards low periods with gravity measurements, Geoinformation Issues (submitted).

Monografie

 • Kryński J., Sękowski M., (2017): Rocznik Astronomiczny na rok 2018, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (90 pp).

Rozdziały w monografii

 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2017): Investigation of geoid height variations and vertical displacements of the Earth surface in the context of the realization of the modern vertical reference system - A case study for Poland. IAG Symposia, Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/1345_2017_15

Proceedings z konferencji

 • Bosy J., Orlecka-Sikora B., Olszewska D., Górka-Kostrubiec B, Lizurek G, Lurka A, Jóźwiak W., Welker E., Werner T., Junosza-Szaniawski R., Araszkiewicz A., Kaplon J., Kryński J., Dykowski P., Czuba W., Janik., Sośnica K., Rohm W., Tymków P., Borkowski A., Hadaś T., Mutke G., Barański A., Szepieniec T., Kocot J., (2017): EPOS – PL the initiative for European Plate Observation System in Poland, integrated infrastructure and new algorithms, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Wroclaw, Poland, 17–19 May 2017 http://www.euref.eu/symposia/2017Wroclaw/04-04-Bosy.pdf.
 • Dykowski P., Grad M., Krankowski A., Krynski J., Olszak T., Polkowski M., Rajner M., Sekowski M., Wilde-Piorko M., (2017): Expanding seismic surface waves measurements towards low periods with gravity measurements, IAG-IASPEI Scientific Assembly, Kobe, Japan, 30 July – 4 August 2017;).
 • Dykowski P., Kryński J., (2017): Aspects of establishing a modern gravity control: case study Borowa Gora Observatory, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Wroclaw, Poland, 17–19 May 2017 http://www.euref.eu/symposia/2017Wroclaw/p-14-Dykowski.pdf.
 • Dykowski P., Sękowski M., Kryński J., (2017): First year of gravity signal records with the iGrav-027 superconducting gravimeter, IAG-IASPEI Scientific Assembly, Kobe, Japan, 30 July – 4 August 2017
 • Dykowski P., Kryński J., Sękowski M., (2017): Podsumowanie pierwszego roku obserwacji zmian przyspieszenia siły ciężkości grawimetrem nadprzewodnikowym iGrav-027 w Obserwatorium Borowa Góra, 1. Sympozjum Komitetu Geodezji PAN nt. „Monitorowanie dynamiki Ziemi w ramach systemu GGOS”, Warszawa, 27–29 September 2017
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2017): Improving the accuracy of geoid heights determined from satellite-only global geopotential models using scattered/sparse absolute gravity data, 1. Sympozjum Komitetu Geodezji PAN nt. „Monitorowanie dynamiki Ziemi w ramach systemu GGOS”, Warszawa, 27–29 September 2017.
 • Krynski J., Rogowski J.B., (2017): National Report of Poland to EUREF 2017, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Wroclaw, Poland, 17–19 May 2017 http://www.euref.eu/symposia/2017Wroclaw/05-17-p-Poland.pdf.
 • Krynski J., Zak Ł.,Ziolkowski D., Lagiewska M., Cisak J., (2017): Joint estimate of height changes from GNSS solutions of short vectors and PSI measurements using Envisat and TerraSAR-X satellite data, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Wroclaw, Poland, 17–19 May 2017 http://www.euref.eu/symposia/2017Wroclaw/p-11-Krynski.pdf.
 • Sośnica K., Bosy J., Kaplon J., Rohm W., Hadaś T., Sierny J, Kudłacik I., Zajdel R., Kryński J., Dykowski P., Araszkiewicz A., Mutke G., Kotyrba A., Olszewska D., (2017): Densification of the GGOS infrastructure in Poland in the framework of EPOS-PL, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Wroclaw, Poland, 17–19 May 2017 http://www.euref.eu/symposia/2017Wroclaw/02-10-Godah.pdf.
 • Szelachowska M., Godah W., Krynski J., (2017): Modelowanie czasowych zmian wysokości fizycznych przy użyciu metody PCA/EOF w skali lokalnej i regionalnej, 1. Sympozjum Komitetu Geodezji PAN nt. „Monitorowanie dynamiki Ziemi w ramach systemu GGOS”, Warszawa, 27–29 September 2017.
 • Wilde-Piorko M., Dykowski P., Grad M., Krankowski A., Krynski J., Olszak T., Polkowski M., Rajner M., Sekowski M., (2017): Rejestracje długookresowych powierzchniowych fal sejsmicznych za pomocą grawimetrów pływowych, 1. Sympozjum Komitetu Geodezji PAN nt. „Monitorowanie dynamiki Ziemi w ramach systemu GGOS”, Warszawa, 27–29 September 2017.

Inne publikacje

 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2017): Pomiar przy zbiorniku opróżnionym (bądź częściowo napełnionym) i obliczenie poziomych przemieszczeń punktów kontrolowanych na koronie obwałowania, na budowli wlotowej i w rejonie przyległym do zbiornika górnego po stronie skarpy naturalnej pod wpływem odciążenia zbiornika, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (36 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2017): Jednokrotny, wiosenny pomiar przy zbiorniku napełnionym i obliczenie w stosunku do stanu w 2016 roku poziomych przemieszczeń punktów kontrolowanych na koronie obwałowania, na budowli wlotowej i w rejonie przyległym do zbiornika górnego po stronie skarpy naturalnej i w miejscach punktów odniesienia, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (36 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2017): Jednokrotny wiosenny pomiar i obliczenie w stosunku do stanu w 2016 roku pionowych przemieszczeń reperów: na podporach rurociągów ciśnieniowych (z wizualizacją wyników), w galerii drenażowo-komunikacyjnej i w budowli wlotowej, na koronie obwałowania zbiornika i na górnej powierzchni budowli wlotowej, przy krawędzi odpowietrznej skarpy obwałowania zbiornika z powierzchnią terenu, na skarpie naturalnej, w rejonie siłowni, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (181 pp).
 • Dróżdż M., Kryński J., Ney B., (2017): 12-krotne pomiary przemieszczeń względnych przy zastosowaniu szczelinomierza i pochyłomierza na stanowiskach zainstalowanych na obiektach EWŻ, 1 raz w każdym miesiącu, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (89 pp).
 • Kryński J., Welker E., Jędrzejewska A., Dróżdż M., Żak Ł., (2017): Pomiar podstawowej osnowy magnetycznej na obszarze kraju wraz z opracowaniem wyników, Raport dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, listopad 2017, Warszawa (16 pp).