Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

Kierownik Ośrodka
mgr Eliza Królak

tel.+48 22 32-91-917, +48 22 32-91-920
e-mail: eliza.krolak@igik.edu.pl

Starszy Specjalista
mgr inż. Honorata Paradysz
e-mail: honorata.paradysz@igik.edu.pl

  Zakres działalności Ośrodka obejmuje gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowych z zakresu geodezji, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji, GIS, katastru i dziedzin pokrewnych, a w szczególności:

  • działalność informacyjną oraz upowszechnianie i popularyzację osiągnięć naukowych Instytutu,
  • działalność wydawniczą.

  Działalność informacyjna

  Ośrodek prowadzi działalność informacyjną na podstawie posiadanych źródeł informacji pierwotnych, wtórnych i pochodnych. Rozpowszechniamy informację w dwu następujących formach:

  • informację powszechną,
  • informacje adresowaną.

  Informacja adresowana

  • Selektywna Dystrybucja Informacji (SDI) i Retrospektywna Dystrybucja Informacji (RDI) - prowadzona na podstawie posiadanych źródeł informacji,
  • wykonywanie zestawień tematycznych i kwerend na interesujące Użytkowników tematy,
  • bieżące udzielanie bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną informacji bibliograficznych, jak i faktograficznych na podstawie posiadanych źródeł pierwotnych, wtórnych i pochodnych na interesujące Użytkowników tematy.
  Ośrodek współpracuje z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Działalność wydawnicza

W ramach działalności wydawniczej Ośrodek wydaje publikację:

 • Rocznik Astronomiczny (druk i dystrybucja).

Kontakt
Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Geodezji i Kartografii
ul. Zygmunta Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa
tel.+48 22 32-91-917 lub +48 22 32-91-920  
e-mail: biblioteka@igik.edu.pl


 • udostępnianie elektroniczne (e-ZBIORY BIBLIOTEKI),
 • udostępnianie prezencyjne na miejscu, w czytelni wszystkich wydawnictw znajdujących się w zbiorach Biblioteki,
 • zamawianie przez Użytkowników zewnętrznych zestawień tematycznych oraz kserokopii wydawnictw źródłowych będących w posiadaniu Biblioteki.

 • Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii


  Biblioteka Cyfrowa Instytutu została utworzona w oparciu o oprogramowanie dLibra (kolekcje pełnotekstowe) oraz WebLIS (bazy bibliograficzne GiK i GiK/PAT). Wyszukiwanie zarówno w kolekcjach, jak i w bibliograficznych bazach danych jest wieloaspektowe.

  Celem Biblioteki Cyfrowej jest rozpowszechnianie, popularyzacja i szerokie udostępnianie wydawnictw własnych Instytutu i zasobów informacyjnych Biblioteki z zakresu geodezji, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji, GIS i dziedzin pokrewnych.

  Biblioteka Cyfrowa zawiera obecnie następujące kolekcje pełnotekstowe: Prace IGiK, Geoinformation Issues, Serię monograficzną, Rocznik Astronomiczny, niepublikowane prace naukowo-badawcze: podkolekcja – prace doktorskie oraz bibliograficzne bazy danych: GiK i GiK/PAT.

  Zbiory w Bibliotece Cyfrowej w kolekcjach pełnotekstowych opisano za pomocą języka metadanych w standardzie Dublin Core, publikacje zamieszczone są w popularnym formacie pdf i wzbogacone o aktywne spisy treści i zakładki.

  Baza bibliograficzna GiK zawiera opisy artykułów z czasopism, książek, materiałów z konferencji i prac naukowo-badawczych z zakresu tematycznego wymienionego powyżej.

  Baza GiK/PAT gromadziła dane bibliograficzne opisów patentowych wynalazków i opisów ochronnych wzorów użytkowych, chronionych w Polsce.

  Kontakt
  Biblioteka Cyfrowa IGiK
  tel.: +48 22 32-91-920
  e-mail: bibliotekacyfrowa@igik.edu.pl
  http://bc.igik.edu.pl