Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

Kierownik Ośrodka
mgr Eliza Królak

tel.+48 22 32-91-917
e-mail: biblioteka@igik.edu.pl, eliza.krolak@igik.edu.pl

Redaktor Biblioteki Cyfrowej
mgr Grzegorz Franaszek
tel.: +48 22 32-91-920, +48 22 32-91-917
e-mail: bibliotekacyfrowa@igik.edu.pl

Starszy Specjalista
mgr inż. Honorata Paradysz
tel.: +48 22 32-91-996
e-mail: honorata.paradysz@igik.edu.pl


Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej powstał w 1951 roku na bazie rok wcześniej powstałej Biblioteki Instytutu, która w 1954 roku została połączona z powstałą w 1945 roku Biblioteką ówczesnego Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii, a następnie przekształcona w Główną Bibliotekę Branżową dla branży geodezyjnej.
Zakres działalności Ośrodka obejmuje gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowych z zakresu geodezji, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji, GIS, katastru i dziedzin pokrewnych, a w szczególności:

 • prowadzenie Głównej Biblioteki Branżowej,
 • działalność informacyjną oraz upowszechnianie i popularyzację osiągnięć naukowych Instytutu,
 • działalność wydawniczą,
 • działalność w zakresie wynalazczości i ochrony patentowej.

Działalność informacyjna

Ośrodek prowadzi działalność informacyjną na podstawie posiadanych źródeł informacji pierwotnych, wtórnych i pochodnych. Rozpowszechniamy informację w dwu następujących formach:

 • informację powszechną,
 • informacje adresowaną.

Informacja powszechna

 • publikacje wydawane przez Ośrodek (zob. działalność wydawnicza),
 • cotygodniowe wystawy nowości wydawniczych organizowane przez Bibliotekę, przedstawiające nabytki z poprzedniego tygodnia,
 • konferencje, wystawy, ekspozycje stałe itp., które organizuje lub współorganizuje Ośrodek.

Informacja adresowana

 • Selektywna Dystrybucja Informacji (SDI) i Retrospektywna Dystrybucja Informacji (RDI) - prowadzona na podstawie posiadanych źródeł informacji,
 • wykonywanie zestawień tematycznych i kwerend na interesujące Użytkowników tematy,
 • tłumaczenia wykonywane na zlecenia Użytkowników,
 • bieżące udzielanie bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną informacji bibliograficznych, jak i faktograficznych na podstawie posiadanych źródeł pierwotnych, wtórnych i pochodnych na interesujące Użytkowników tematy.

Współpraca Ośrodka z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą:

 • współpraca z Wirtualną Biblioteką Nauki, Federacją Bibliotek Cyfrowych, Europeaną, z bazą danych BazTech, ePNP, CBGiOŚ oraz z in. ośrodkami informacji naukowej, bibliotekami i bazami danych w kraju i zagranicą,
 • z  Biblioteką Narodową (aktualizacja "Centralnego Katalogu Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych w Bibliotekach Polskich ARKA" i "Centralnego Katalogu Książek Zagranicznych"),
 • z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Normalizacyjną Komisją Problemową nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji,
 • wymiana wydawnictw z instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi, wyższymi uczelniami, placówkami PAN, przedsiębiorstwami i firmami geodezyjnymi w kraju i zagranicą.

Kontakt
Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Geodezji i Kartografii
ul. Zygmunta Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa
tel.+48 22 32-91-917 lub +48 22 32-91-920  
e-mail: biblioteka@igik.edu.pl


Biblioteka

Biblioteka Instytutu jest biblioteką hybrydową, udostępniającą zasoby informacyjne zarówno w bibliotece tradycyjnej w formie drukowanej, jak również w bibliotece cyfrowej w postaci on-line.

Biblioteka tradycyjna

Biblioteka Instytutu gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia krajowe i zagraniczne wydawnictwa zwarte (książki), specjalistyczne (atlasy i prace doktorskie) i ciągłe (czasopisma) z zakresu geodezji, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji, GIS, katastru i dziedzin pokrewnych.
Zasoby informacyjne Biblioteki to materiały źródłowe w liczbie około 62 000 woluminów (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.), w tym:

 • ponad 16 000 woluminów wydawnictw zwartych,
 • wydawnictwa specjalne (atlasy i prace doktorskie),
 • wydawnictwa ciągłe, w tym: polskich tytułów około 50, zagranicznych tytułów około 35.

Biblioteka stosuje różne formy udostępniania zbiorów, a mianowicie:

 • udostępnianie elektroniczne (e-ZBIORY BIBLIOTEKI),
 • udostępnianie prezencyjne na miejscu, w czytelni wszystkich wydawnictw znajdujących się w zbiorach Biblioteki,
 • wypożyczanie poza Bibliotekę dla pracowników IGiK, z wyjątkiem wydawnictw: wchodzących w skład księgozbioru podręcznego (słowniki, leksykony, encyklopedie itp.) i prac doktorskich,
 • wypożyczanie międzybiblioteczne,
 • tworzenie księgozbiorów zakładowych, przeznaczonych do stałego użytku określonych grup pracowników w poszczególnych zakładach działalności podstawowej Instytutu,
 • zamawianie przez Użytkowników zewnętrznych zestawień tematycznych oraz kserokopii wydawnictw źródłowych będących w posiadaniu Biblioteki.

Kontakt
Biblioteka Instytutu Geodezji i Kartografii

Jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00
ul. Zygmunta Modzelewskiego 27; pok. 114 (I piętro)
02-679 Warszawa
tel.+48 22 32-91-917  
e-mail: biblioteka@igik.edu.pl


Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii


Biblioteka Cyfrowa Instytutu została utworzona w ramach Projektu OGNIWO w oparciu o oprogramowanie dLibra (kolekcje pełnotekstowe) oraz WebLIS (bazy bibliograficzne GiK i GiK/PAT). Wyszukiwanie zarówno w kolekcjach, jak i w bibliograficznych bazach danych jest wieloaspektowe.

Celem Biblioteki Cyfrowej jest rozpowszechnianie, popularyzacja i szerokie udostępnianie wydawnictw własnych Instytutu i zasobów informacyjnych Biblioteki z zakresu geodezji, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji, GIS i dziedzin pokrewnych poprzez likwidację barier przestrzennych i czasowych.

Biblioteka Cyfrowa zawiera obecnie następujące kolekcje pełnotekstowe: Prace IGiK, Geoinformation Issues, Serię monograficzną, Rocznik Astronomiczny, niepublikowane prace naukowo-badawcze: podkolekcja – prace doktorskie oraz bibliograficzne bazy danych: GiK i GiK/PAT.

Zbiory w Bibliotece Cyfrowej w kolekcjach pełnotekstowych opisano za pomocą języka metadanych w standardzie Dublin Core, publikacje zamieszczone są w popularnym formacie pdf i wzbogacone o aktywne spisy treści i zakładki.

Baza bibliograficzna GiK zawiera opisy artykułów z czasopism, książek, materiałów z konferencji i prac naukowo-badawczych z zakresu tematycznego wymienionego powyżej. Istnieje też możliwość zamówienia elektronicznego w Bibliotece Instytutu wyszukanych materiałów (kserokopii artykułów lub w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych książek – jeśli jest więcej niż jeden egzemplarz danej publikacji). 

Baza GiK/PAT gromadzi dane bibliograficzne opisów patentowych wynalazków i opisów ochronnych wzorów użytkowych, chronionych w Polsce.

Kontakt
Biblioteka Cyfrowa IGiK
tel.: +48 22 32-91-920
e-mail: bibliotekacyfrowa@igik.edu.pl
http://bc.igik.edu.pl
 

Działalność wydawnicza

W ramach działalności wydawniczej Ośrodek wydaje następujące publikacje:

 • Geoinformation Issues (kontynuacja Prac IGiK) – wydawnictwo recenzowane, wydawane w języku angielskim, zawierające artykuły z wynikami oryginalnych prac naukowo-badawczych z zakresu geodezji i kartografii i dziedzin pokrewnych,
 • Seria monograficzna, zawiera jednotematyczne opracowania poświęcone wynikom uzyskanym w toku realizacji prac doktorskich, habilitacyjnych, dużych projektów badawczych, itp.,
 • Rocznik Astronomiczny (druk i dystrybucja),
 • Informacja Bibliograficzna (miesięcznik) jest bieżącą bibliografią z zakresu geodezji i kartografii i dziedzin pokrewnych.

Działalność w zakresie wynalazczości i ochrony patentowej

 • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów wynalazczych;
 • Badania w literaturze patentowej, oraz badania zdolności rejestrowej znaków towarowych;
 • Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych dla Urzędu Patentowego RP;
 • Prowadzenie wszelkich czynności przed Urzędem Patentowym RP, związanych z uzyskiwaniem i kontynuacją ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych i znaków towarowych;
 • Przygotowywanie pism ostrzegawczych w przypadku naruszeń praw ochronnych;
 • Sporządzanie umów dotyczących wynalazczości i ochrony patentowej;
 • Udzielanie porad i konsultacji w sprawach ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;
 • Śledzenie informacji na temat nowych rozwiązań z zakresu geodezji i kartografii oraz z dziedzin pokrewnych w wydawnictwach Urzędu Patentowego (dot. ogłoszeń o zgłoszonych w Polsce wynalazkach i wzorach użytkowych oraz informacji o uzyskanych w Polsce patentach i prawach ochronnych) i zamieszczanie ich na stronach internetowych Instytutu Geodezji i Kartografii w celu rozpowszechnienia w środowisku geodezyjnym i kartograficznym (zezwolenie prezesa Urzędu Patentowego RP nr GPII-075/2/03 z dnia 17.01.2003 r.);
 • Dysponowanie własną, na bieżąco aktualizowaną bazą GIK/PAT danych bibliograficznych opisów patentowych wynalazków i opisów ochronnych wzorów użytkowych z dziedziny geodezji, kartografii i z dziedzin pokrewnych, chronionych w Polsce.