Ocena przydatności nowych danych satelitarnych SPOT 5 Pan Stereo i QuickBird dla celów generowania NMT i ortofotomap cyfrowych

Projekt badawczy własny (4T 12E 011 26) finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w Zakładzie Fotogrametrii w latach 2004-2005 pod kierownictwem  prof. dr hab. inż. Romualda Kaczyńskiego

Opracowano sceny stereoskopowe HRS ze SPOT 5  rejonu testowego w Niemczech w ramach międzynarodowego programu naukowego pod egidą: ISPRS, SPOT-Image i CNES. Sceny stereoskopowe HRS SPOT 5 kierownik projektu otrzymał bezpłatnie z CNES.

Sceny zorientowano z wykorzystaniem danych orbity, metadanych oraz fotopunktów. Wyznaczono elementy orientacji wewnętrznej i zewnętrznej scen oraz wygenerowano NMT. Otrzymane dane NMT  porównano z NMT uzyskanymi z  pomiarów laserowych wykonanych systemem LIDAR. Przygotowano publikację i sprawozdanie, które przedstawiono na specjalnej sesji na Międzynarodowym Kongresie ISPRS w Stambule w lipcu 2004 r.

Metodyka, użyteczność oprogramowania użytego w projekcie oraz uzyskane wyniki zostały porównane z wynikami uzyskanymi przez firmę InnoTer w Moskwie (program „Z-Space"). Scena QuickBird rejonu Warszawy udostępniona została bezpłatnie kierownikowi projektu przez DigitalGlobe i EURIMAGE. Przeprowadzono analizę metadanych 11-bitowego obrazu QuickBird oraz zaprojektowano naturalne fotopunkty i punkty kontrolne, których współrzędne wyznaczono w terenie metodą GPS. Orientacje sceny przeprowadzono różnymi metodami z użyciem różnej ilości fotopunktów wraz z danymi  RPC i metodą ścisłą.

Z przeprowadzonych badań (publikacje przekazano do Prac IGiK i na konferencję ASPRS w 2006 r.) wynika, że dokładność 0.5 piksela (mx,y=0.3m) na punktach kontrolnych można otrzymać poprzez wyznaczenie parametrów funkcji RPC przy użyciu dobrze zidentyfikowanych od 11 do 14 fotopunktów równomiernie położonych na scenie. Dla metody ścisłej (model Toutina) należy użyć conajmniej 9 fotopunktów. Użycie RPC z fotopunktami pozwala na otrzymanie dokładności orientacji sceny na poziomie mx=0.8m i my=1m. Dane 11-bitowe QuickBird Pan pozwalają na aktualizację mapy topograficznej w skali 1:10 000.