Informacje ogólne

Kierunki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tworzenia systemów informacji przestrzennej są w coraz silniejszym stopniu związane z problematyką budowy w Polsce społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Wychodząc naprzeciw tej problematyce Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii (SIPiK) skoncentrował swoją działalność wokół metodyki projektowania i realizacji i realizacji systemów informacji geograficznej.

Jednym z głównych problemów podejmowanych przez Zakład jest określanie możliwości stosowania różnorodnych metod analitycznych oraz statystycznych do wydobywania informacji z danych pozyskiwanych przez zautomatyzowane urządzenia rejestrujące. Kluczowym zagadnieniem jest także przeanalizowanie możliwości i umożliwienie współdziałania wielu systemów, różnorodnych pod względem tematycznym, metodycznym i technicznym, działających w warunkach sieciowych. Zadania podejmowane w Zakładzie koncentrują się na opracowaniach metodycznych i technologicznych, pozwalających na stosowanie coraz bardziej złożonych narzędzi informatycznych do realizacji określonych celów w rolnictwie, ochronie i monitoringu środowiska, planowaniu przestrzennym, statystyce, zarządzaniu terenem.

Istotnym problemem badawczym podejmowanym w Zakładzie jest integracja informacji, wytwarzanych przez różnych producentów danych. W swych pracach badawczych i projektowych Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii zwraca szczególną uwagę na metodykę prezentacji danych geograficznych i wyników analiz przestrzennych.

W dniu 1.04.2017 roku do Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej i Katastru włączony został Zakład Kartografii. Od tego dnia zakład funkcjonuje pod nazwą Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii.

W Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii podejmowana jest również tematyka dotycząca FOTOGRAMETRII oraz KARTOGRAFII.