Usługi

Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii oferuje usługi w zakresie:

 • analiz i ekspertyz dotyczących światowego dorobku w zakresie projektowania i realizacji systemów informacji przestrzennej, infrastruktur informacji przestrzennej szczebla narodowego, regionalnego i lokalnego, systemów katastralnych, baz danych topograficznych i tematycznych, baz danych katastralnych, geoportali (poziomu narodowego, regionalnego i lokalnego),
 • analizowania potrzeb w zakresie tworzenia systemów informacji przestrzennej, analiza oczekiwanych korzyści z wdrożenia systemu informacji przestrzennej,
 • opracowywania planów wdrażania i rozwoju systemów informacji przestrzennej,
 • prowadzenia szkoleń przygotowujących do wdrażania systemów informacji przestrzennej,
 • projektowania i realizacji: systemów informacji przestrzennych, systemów analiz wieloczynnikowych, infrastruktur informacji przestrzennej różnego szczebla, geoportali, baz danych,
 • generowania danych i informacji przestrzennych na podstawie danych teledetekcyjnych,
 • integracji danych przestrzennych dostarczanych przez kartografię, teledetekcję, fotogrametrię w systemach informacji przestrzennej i infrastrukturach informacji przestrzennej różnego szczebla,
 • zaawansowanych analiz przestrzennych,
 • ekspertyz technicznych dotyczących danych przestrzennych,
 • ekspertyz dotyczących krajowych i zagranicznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych,
 • opinii i recenzji naukowych,
 • organizacji szkoleń specjalistycznych (dotyczących m.in. modelowania danych; informacji przestrzennej; infrastruktur informacji przestrzennych; systemów informacji przestrzennej; integracji danych; polityki udostępniania, wymiany i wielokrotnego wykorzystania danych przestrzennych; baz danych topograficznych i tematycznych; integracji danych; geoportali narodowych, regionalnych, lokalnych; GML, XML; rozwiązań prawnych i organizacyjnych, dotyczących danych przestrzennych, danych teledetekcyjnych, infrastruktur informacji przestrzennych),
 • udostępniania danych satelitarnych,
 • przetwarzania i analizy danych satelitarnych we współpracy z Centrum Teledetekcji (katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl)  
 • tworzenia produktów satelitarnych o wartości dodanej .