Opracowanie metodyki tworzenia interaktywnej mapy 3D lądowych tras komunikacyjnych z wykorzystaniem współczesnych technologii fotogrametrycznych

Projekt badawczy statutowy finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w Zakładzie Fotogrametrii latach 2010-2011 pod kierownictwem dr inż. Ireneusza Ewiaka.

W ramach badań statutowych opracowana została metodyka budowy modelu wektorowego 3D infrastruktury szlaku kolejowego z wykorzystaniem fotogrametrycznych i skanerowych metod pomiarowych, a w szczególności pomiarów mobilnych MLS. W toku podjętych działań metodycznych zweryfikowania została skuteczność metod korelacyjnych w odniesieniu do technologii mobilnego skaningu laserowego zastosowanej na obszarze infrastruktury kolejowej.

Opracowana została metodyka orientacji względnej chmury punktów mobilnego skaningu laserowego z wykorzystaniem różnych punktów nawiązania (sygnały pomiarowe, szczegóły sytuacyjne), a także metodyka orientacji bezwzględnej z uwzględnieniem pomiarów mobilnych GPS/IMU oraz pomiarów bezpośrednich zrealizowanych tachimetrem elektronicznym.

Istotnym etapem realizacji zadania było opracowanie metodyki filtracji chmury punktów MLS z wykorzystaniem standardowych procedur i narzędzi dedykowanych do tego celu. Filtrację punktów chmury infrastruktury kolejowej przeprowadzono przy użyciu modułów programu Terra Solid.

Istotą podjętego tematu było również opracowanie metody integracji zbioru punktów pozyskanego metodami skaningu laserowego oraz metodami fotogrametrycznymi. Zintegrowana i zorientowana przestrzennie chmura punktów została przekształcona do postaci modelu wektorowego, dla którego zostały wydobyte krawędzie oraz charakterystyczne powierzchnie.

Analiza dokładności położenia szczegółów sytuacyjnych odwzorowanych na opracowanym modelu pokazała, że dokładność położenia chmury punktów infrastruktury kolejowej względem osi toru oraz osnowy terenowej kształtuje się na poziomie odpowiednio 7 mm oraz 2 mm.  

Realizacja niniejszego celu była ściśle skorelowana z założeniami dotyczącymi późniejszego opracowania projektu modelu przestrzennego infrastruktury lądowych tras komunikacyjnych charakteryzującego się dokładnością odwzorowania obiektów na poziomie umożliwiającym ich odtworzenie przestrzenne według obowiązujących standardów europejskich. Rezultaty przeprowadzonych analiz teoretycznych umożliwią opracowanie w przyszłości fotogrametryczno-informatycznego systemu zarządzania infrastrukturą drogową i kolejową.