dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK

Profesor instytutu w Centrum Geodezji i Geodynamiki IGiK, specjalista w zakresie fizyki litosfery, prowadzi działalność naukową związaną z badaniami struktury skorupy i płaszcza Ziemi metodami sejsmicznymi przy wykorzystaniu rejestracji grawimetrycznych oraz prace dotyczące odwzorowania pola siły ciężkości na obszarach morskich.

W roku 1997 ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, na specjalności fizyka litosfery. Pracę magisterską pt. „Sejsmiczna struktura skorupy ziemskiej na podstawie funkcji odbioru stacji Suwałki” napisała pod kierunkiem prof. Marka Grada, tak samo jak rozprawę doktorską pt. “Modelling of seismic structure of the crust and upper mantle from receiver function” (2002, Uniwersytet Warszawski). W roku 2017 uzyskała na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka za cykl publikacji pt. “Sejsmiczna funkcja odbioru – techniki badania struktury litosfery i strefy przejściowej płaszcza Ziemi”.

W latach 1997 – 2002 była słuchaczem Studiów Doktoranckich na Wydziale Fizyki UW, a następnie w latach 2002 – 2017 adiunktem na Wydziale Fizyki UW. W latach 2006 – 2013 pełniła funkcję kierownika Zakładu Fizyki Litosfery Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW, a latach 2016 – 2017 zastępcy Dyrektora Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW ds. dydaktyki. Była członkiem Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW w latach 1999 – 2005, a następnie jej sekretarzem w latach 2005 – 2016 oraz członkiem Rady Wydziału Fizyki UW w latach 2005 – 2017.  Pod koniec roku 2017 rozpoczęła pracę w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii na stanowisku głównego specjalisty, a od roku 2018 kontynuuje ją  na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2018 roku pełni funkcję zastępcy kierownika Centrum Geodezji i Geodynamiki, z półroczną przerwą, kiedy to w 2023 roku pełniła obowiązki Dyrektora IGiK. W latach 2018 – 2022 pełniła funkcję Sekretarza Rady Naukowej IGiK. Bierze również udział w pracach komitetów naukowych: Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (od 2020 roku członek Prezydium, w latach 2020 – 2022 sekretarz Komitetu) oraz Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki (od roku 2019 sekretarz Komitetu).

W 1997 otrzymała Nagrodę Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego im. Prof. T. Olszaka za pracę magisterską, a w roku 2003 Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. Jest laureatką 7 nagród indywidualnych Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową lub organizacyjną,  2 wyróżnień Dziekana Wydziału Fizyki UW za działalność dydaktyczną oraz 1 nagrody Dyrektora IGiK za dorobek naukowy.

W latach 2005 – 2012 była współorganizatorem oraz koordynatorem międzynarodowego pasywnego eksperymentu sejsmicznego PASSEQ 2006-2008. Jako członek międzynarodowych grup badawczych: TOR Working Group, POLONAISE Working Group, CELEBRATION 2000 Experimental Team, SUDETES 2003 Working Group, ALP 2002 Working Group, ESC Working Group, IPY Project Group, PASSEQ Working Group, brała aktywny udział w pracach polowych oraz opracowaniu danych eksperymentów sejsmicznych odbywających się na obszarze Europy. Kierowała 4 projektami badawczymi, a w 6 uczestniczyła jako główny wykonawca lub wykonawca, była organizatorem 4 międzynarodowych spotkań roboczych oraz współorganizatorem 2 sesji naukowych na międzynarodowych konferencjach geofizycznych. Jej dorobek naukowy to ponad 54 publikacje, głównie w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz ponad 48 prezentacji na konferencjach międzynarodowych.

orcid.org/0000-0001-7347-4766


Ostatnie publikacje:

 • Karkowska K., Wilde-Piórko M., (2022): Determination of Earth’s structure based on intermediate-period surface wave recordings of tidal gravimeters: a case study, Earth, Planets and Space 74: 150. DOI: https://doi.org/10.1186/s40623-022-01712-4
 • Karkowska K., Wilde-Piórko M., Dykowski P., (2022): Analysis of earthquakes recordings of tidal gravimeters in the period range of 10-1000 s, Acta Geodynamica et Geomaterialia 19(1):79–92. DOI: 10.13168/AGG.2021.0043
 • Chrapkiewicz, K., Wilde-Piórko, M., Polkowski, M., Grad, M., (2020): Reliable workflow for inversion of seismic receiver function and surface wave dispersion data: a “13 BB Star” case study, Journal of Seismology, Vol. 24, pp. 101–120, DOI: 10.1007/s10950-019-09888-1, Published: FEB 2020 (Web of Science, Scopus) ARTYKUŁ
 • Wilde-Piórko M., Karkowska K., (2020): Determination of Phase-Velocity Dispersion Curves of Rayleigh Surface Waves from Tidal Gravimetric Recordings of Earthquakes, AGU Fall Meeting 2020, 1–17 December, San Francisco, USA, on-line.
 • Karkowska K., Wilde-Piórko M., (2020): Determination of the Earth’s Structure Based on Long-Period Surface Wave Recordings of Tidal Gravimeters, AGU Fall Meeting 2020, 1–17 December, San Francisco, USA, on-line.
 • Karkowska K., Wilde-Piórko M., (2019): How can gravimeters improve the determination of Earth’s mantle structure?, 20th Workshop on Recent Geodynamics of Central Europe and the 2nd Symposium of the Committee on Geodesy Polish Academy of Sciences, 24-26 October, Jakuszyce, Poland.
 • Karkowska K., Wilde-Piorko M., (2019): How can gravimeters improve recordings of earthquakes?, Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-427, 2019 EGU General Assembly, Wiedeń, Austria, 07–12 April 2019.
 • Wilde-Piorko M., Dykowski P., Karkowska K., Olszak T., Polkowski M., Sekowski M. (2019): Determination and Verification of Relative Gravimeterers’ Transfer Function, 27 IUGG General Assembly 2019, Montreal, Canada, 08-18 July 2019.
 • Wilde-Piórko M., Karkowska K.: Improving the Determination of Earth’s Mantle Structure by Continuous Gravimetric Records, 27 IUGG General Assembly 2019, Montreal, Canada, 08-18 July 2019.
 • Grad, M., Puziewicz, J., Majorowicz, J., Chrapkiewicz, K., Lepore, S., Polkowski, M., Wilde-Piórko, M. (2018): The geophysical characteristic of the lower lithosphere and asthenosphere in the marginal zone of the East European Craton, International Journal of Earth Sciences ARTYKUŁ
 • Wilde-Piórko, M. (2018): Semi-Autonomous Hybrid Navigation System in Baltic Sea Region (GEO NAVI), FAMOS Odin Conference, 7-9 marca 2018, Malmo, Szwecja PREZENTACJA
 • Dykowski, P., Sękowski, M., Kryński, J., Wilde-Piórko, M. (2018) Report on the Borowa Gora (BG) IGETS Station, IGETS Workshop, 18-20 czerwca 2018, Poczdam, Niemcy PREZENTACJA
 • Dykowski P., Krynski J., Wilde-Piorko M., Sekowski M., (2018): Assessment of iGrav-027 superconducting gravimeter for validation of gravity variations based on atmospheric and hydrological models, GGHS2018 “Gravity, Geoid and Height Systems 2” Symposium, 2nd joint meeting of the International Gravity Field Service and Commission 2 of the IAG, 17–21 September 2018, Copenhagen, Denmark
 • Kryński J., Wilde-Piórko M., Dykowski P., Sękowski M., Godah W., Szelachowska M., (2018): Budowa Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Grawimetrycznych (CIBOG), 1 konferencja naukowo-techniczna poświęcona projektowi EPOS-PL, Jachranka, 19-21 November 2018.
 • Wilde-Piorko M., Dykowski P., Polkowski M., Sekowski M., Grad M., Krynski J., (2018): Determination of the Earth’s mantle structure from low-period seismic surface waves recorded by superconducting and spring gravimeters at the Borowa Góra Gora Observatory, 1st Workshop on the International Geodynamics and Earth Tide Service (IGESTS), 18–20 June 2018, Potsdam, Germany.