dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK

Profesor instytutu w Centrum Geodezji i Geodynamiki IGiK, specjalista w zakresie fizyki litosfery, prowadzi działalność naukową związaną z badaniami struktury skorupy i płaszcza Ziemi metodami sejsmicznymi przy wykorzystaniu rejestracji grawimetrycznych oraz prace dotyczące odwzorowania pola siły ciężkości na obszarach morskich.

W roku 1997 ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, na specjalności fizyka litosfery. Pracę magisterską pt. „Sejsmiczna struktura skorupy ziemskiej na podstawie funkcji odbioru stacji Suwałki” napisała pod kierunkiem prof. Marka Grada, tak samo jak rozprawę doktorską pt. “Modelling of seismic structure of the crust and upper mantle from receiver function” (2002, Uniwersytet Warszawski). W roku 2017 uzyskała na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka za cykl publikacji pt. “Sejsmiczna funkcja odbioru – techniki badania struktury litosfery i strefy przejściowej płaszcza Ziemi”.

W latach 1997 – 2002 była słuchaczem Studiów Doktoranckich na Wydziale Fizyki UW, a następnie w latach 2002 – 2017 adiunktem na Wydziale Fizyki UW. W latach 2006 – 2013 pełniła funkcję kierownika Zakładu Fizyki Litosfery Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW, a latach 2016 – 2017 zastępcy Dyrektora Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW ds. dydaktyki. Była członkiem Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW w latach 1999 – 2005, a następnie jej sekretarzem w latach 2005 – 2016 oraz członkiem Rady Wydziału Fizyki UW w latach 2005 – 2017.  Pod koniec roku 2017 rozpoczęła pracę w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii na stanowisku głównego specjalisty, a od roku 2018 kontynuuje ją  na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2018 roku pełni funkcję zastępcy kierownika Centrum Geodezji i Geodynamiki, z półroczną przerwą, kiedy to w 2023 roku pełniła obowiązki Dyrektora IGiK. W latach 2018 – 2022 pełniła funkcję Sekretarza Rady Naukowej IGiK. Bierze również udział w pracach komitetów naukowych: Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (od 2020 roku członek Prezydium, w latach 2020 – 2022 sekretarz Komitetu) oraz Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki (od roku 2019 sekretarz Komitetu).

W 1997 otrzymała Nagrodę Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego im. Prof. T. Olszaka za pracę magisterską, a w roku 2003 Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. Jest laureatką 7 nagród indywidualnych Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową lub organizacyjną,  2 wyróżnień Dziekana Wydziału Fizyki UW za działalność dydaktyczną oraz 1 nagrody Dyrektora IGiK za dorobek naukowy.

W latach 2005 – 2012 była współorganizatorem oraz koordynatorem międzynarodowego pasywnego eksperymentu sejsmicznego PASSEQ 2006-2008. Jako członek międzynarodowych grup badawczych: TOR Working Group, POLONAISE Working Group, CELEBRATION 2000 Experimental Team, SUDETES 2003 Working Group, ALP 2002 Working Group, ESC Working Group, IPY Project Group, PASSEQ Working Group, brała aktywny udział w pracach polowych oraz opracowaniu danych eksperymentów sejsmicznych odbywających się na obszarze Europy. Kierowała 4 projektami badawczymi, a w 6 uczestniczyła jako główny wykonawca lub wykonawca, była organizatorem 4 międzynarodowych spotkań roboczych oraz współorganizatorem 2 sesji naukowych na międzynarodowych konferencjach geofizycznych. Jej dorobek naukowy to ponad 54 publikacje, głównie w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz ponad 48 prezentacji na konferencjach międzynarodowych.

orcid.org/0000-0001-7347-4766


Ostatnie publikacje:

  • Liebsch G., Schwabe J., Varbla S., Ågren J., Teitsson H., Ellmann A., Forsberg R., Strykowski G., Bilker-Koivula M., Liepiņš I., Paršeliūnas E., Keller K., Vestøl O., Omang, O., Kaminskis J. N., Wilde-Piórko M., Pyrchla K., Olsson P.-A., Förste C., Ince E. S., Somla J., Westfeld P., Hammarklint T., (2023): Release note for the BSCD2000 height transformation grid, International Hydrographic Review, 29(2), pp. 194-199. 
  • Kryński J., Sękowski M., Wilde-Piórko M., (2023): Rocznik Astronomiczny na rok 2024. Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, M. Wilde-Piórko (206 pp), ISSN 0209-0341, ISBN 978-83-60024-32-4 
  • Dróżdż M., Wilde-Piórko M., Huk B., (2023): 12-krotne pomiary przemieszczeń względnych przy zastosowaniu szczelinomierza i pochyłomierza na stanowiskach zainstalowanych na obiektach EWŻ, 1 raz w każdym miesiącu, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (113 pp). 
  • Dróżdż M., Wilde-Piórko M., Huk B., (2023): Pomiar i obliczenie rzędnych poszycia stalowego rurociągów derywacyjnych, Raport dla PGE Energia Odnawialna S.A. (20 pp). 
  • Dykowski P., Wilde-Piórko M., (2023): Pomiary grawimetryczne w ramach umowy nr DO.230.289.2021, Raport dla CBK PAN, listopad 2023 (14 pp). 
  • Dykowski P., Wilde-Piórko M., (2023): Sprawozdanie z wykonania absolutnych pomiarów grawimetrycznych na stanowiskach monitoringu geodynamicznego PSG (stan na 17 listopada 2023 r.), Raport dla PIG, listopad 2023 (12 pp). 
  • Dykowski P., Sękowski M., Wilde-Piórko M., (2023): Slovakia Data processing report Contract for Work according to § 631 - 643 and follow Act nr. 40/1964 Coll. Civil Code č. GKÚ: 2-210-0010-2023, listopad 2023 (14 pp + 28 pp załączniki) 
  • Dykowski P., Sękowski M., Krynski J., Wilde-Piórko M., (2023): Selected aspects of AQG-B07 quantum gravimeter performance, CCM-WGG Working group meeting, 15-18 May, Vienna, Austria 
  • Wilde-Piórko M., Dykowski P., Kryński J., Szelachowska M., Schwabe J., Bauer T., Szulwic J., Pyrchla J., Pyrchla K., Olsson P.-A., Josefsson O., Nilsson T., Tomczak A., Bilker-Koivula M., Rosowiecka O., Olszak T., Kaminskis J., Ellmann A., Varbla S., Strykowski G., Paršeliūnas E. K., Zuševics V., (2023): Ujednolicone morskie mapy grawimetryczne południowego i wschodniego Bałtyku dla współczesnych zastosowań 3D w geodezji morskiej, geologii i nawigacji (BalMarGrav), I Kongres Geoinformacyjny, 25-27.10.2023, Kraków, Polska.