Fotopunkty

Baza danych zawiera opisy punktów osnowy fotogrametrycznej pomierzonych w terenie techniką GPS. Współrzędne punktów wyznaczono w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 i 2000. Wysokość normalną pomiarów odniesiono do układu wysokości Kronsztad 86.

Punkty osnowy fotogrametrycznej pomierzone zostały na potrzeby projektów badawczych, ekspertyz technicznych oraz kontroli produktów fotogrametrycznych.

Przykładowy opis punktu osnowy fotogrametrycznej

W bazie znajduje się 2038 opisów punktów osnowy fotogrametrycznej zapisanych w formacie Excel. Fotopunkty przechowywane w bazie pokrywają swoim zakresem 75% powierzchni Polski. Na opisie znajdują się informacje takie jak:

  • adminstracyjne położenie punktu: województwo, powiat, gmina, miejscowość;
  • opis położenia punktu;
  • arkusz mapy 1:10 000;
  • numer katalogowy;
  • rok pomiaru;
  • współrzędne w układach PUWG 1992 i 2000;
  • położenie punktu na zdjęciu lotniczym;
  • szkic sytuacyjny z lokalizacją punktu.